Stanovy JdeTo Klub, z. s.

JdeTo Klub, z. s.

Stanovy spolku

Čl. I

Název a sídlo spolku

Spolek nese název JdeTo Klub, z. s. (dále jen „spolek“) a má své sídlo na adrese U Sokolovny 140/2, Ostrava – Petřkovice, PSČ: 725 29.

Čl. II

Účel spolku

Účelem spolku je osobní rozvoj, podpora a vzdělávání terapeutů, kteří se věnují nebo chtějí věnovat terapiím za asistence zvířat – animoterapie, zooterapie, canisterapie, felinoterapie, hipoterapie… včetně jejich přezkušování. Dále potom osvětová činnost a propagace terapií za asistence zvířat.

Čl. III

Hlavní činnost spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

 1. posuzování odborné způsobilosti terapeutických týmů,
 2. pořádání nebo podpory pořádání akcí (seminářů, přednášek, workshopů a konferencí…) směřujících k rozvoji a vzdělávání terapeutických týmů,
 3. osvětové činnosti např. formou publikování článků a prezentací aktivit na sociálních sítích, prostřednictvím pořádání nebo účasti na akcích pro laickou i odbornou veřejnost
 4. vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů,
 5. poradenské a konzultační činnosti,
 6. propagace terapie za asistence zvířat,
 7. účasti na konzultačních a rozhodovacích procesech týkajících terapie za pomoci zvířat,
 8. účasti ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy terapeutů a terapeutických zvířat; vystupování jako právnická osoba oprávněná hájit zájmy terapeutů a terapeutických zvířat,
 9. spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni.

Čl. IV

Vedlejší činnost spolku – hospodářská činnost

Spolek provozuje hospodářskou činnost spočívající v podnikání na základě živnostenského oprávnění s tím, že zisk z této činnosti bude použit k naplnění hlavního účelu činnosti spolku nebo na financování správy spolku:

 1. organizování sportovních činností se zapojením zvířat
 2. mimoškolní výchova a vzdělávání

Čl. V

Členství ve spolku

 1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let. Členství ve spolku vzniká schválením nominace členskou schůzí spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Prvními čestnými členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.
 2. Člen spolku má právo:

a) předkládat na jednání členské schůze návrhy, připomínky a podněty a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,

b) volit předsedu a místopředsedy spolku,

d) předkládat na členské schůzi nominaci nového člena,

e) aktivně užívat služeb a materiálních výstupů poskytovaných spolkem,

f) platit členské příspěvky, ve výši schválené členskou schůzí.

 1. Člen spolku má povinnost:

a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů spolku,

b) aktivně hájit a propagovat zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,

c) aktivně a pravidelně se účastnit jednání členské schůze a přispívat ke zlepšení její práce,

d) aktivně se podílet na praktické činnosti spolku.

 1. Členství ve spolku zaniká:

a) doručením písemného oznámení o vystoupení čestného člena předsedovi,

b) úmrtím čestného člena,

c) zánikem spolku,

d) vyloučením čestného člena členskou schůzí, v případě, že se člen třikrát bez omluvy nezúčastní zasedání členské nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje tyto stanovy, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.

 1. Seznam všech čestných i řádných členů spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách spolku. Zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí předseda při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.
 2. Veškeré vypořádání vůči čestnému i řádnému členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

Čl. VI

Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

a) členská schůze,

b) místopředsedové,

c) předseda.

Čl. VII

Členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho čestných členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:

a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,

b) volí předsedu a místopředsedy a odvolává je,

c) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok,

d) určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,

e) schvaluje nominace nových členů a rozhoduje o jejich vyloučení,

f) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,

g) rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,

h) rozhoduje o provozování kanceláře spolku,

i) rozhoduje o výši a o lhůtě splatnosti členských příspěvků,

j) schvaluje zkušební nebo soutěžní řády,

j) rozhoduje o zániku spolku.

 1. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.
 2. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku elektronickou poštou nebo jiným dálkovým přístupem na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději deset dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději tři dny před konáním zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.
 3. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy.
 4. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání polovina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných čestných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny. Členské schůze se mohou účastnit i další pozvané osoby s hlasem poradním.
 5. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odst. 3 tohoto článku, lze rozhodnout jen se souhlasem všech přítomných členů spolku.
 6. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje předseda spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřuje místopředseda nebo jiný ustanovený člen přítomný na jednání.

Čl. VIII

Místopředseda – místopředsedové

 1. Místopředseda zastupuje předsedu spolku a plní jeho povinnosti, pokud a ke kterým byl pověřen nebo zmocněn předsedou spolku nebo členskou schůzí. V takovém případě vystupuje jako statutární orgán spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Místopředseda za spolek jedná samostatně.
 2. Místopředseda je volen členskou schůzí na dobu neurčitou. Místopředseda se funkce ujímá dne následujícího po dni volby. Členská chůze může zvolit až tři místopředsedy dle potřeb spolku.
 1. Funkce místopředsedy zaniká:
 2. a) odvoláním členskou schůzí,
 3. c) odstoupením z funkce,
 4. d) smrtí.

Odstoupení funkce je třeba písemně nebo osobně předložit na jednání členské schůze.

Čl. IX

Předseda

 1. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku. Předseda za spolek jedná samostatně.
 2. Předseda je volen členskou schůzí na dobu neurčitou. Předseda se funkce ujímá dne následujícího po dni volby.
 1. Předseda je povinen:

a) svolávat a řídit zasedání členské schůze,

b) vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,

c) archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze.

 1. Funkce předsedy zaniká:

a) odvoláním členskou schůzí,

c) odstoupením z funkce,

d) smrtí.

Odstoupení funkce je třeba písemně nebo osobně předložit na jednání členské schůze.

Čl. X

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

O zrušení spolku rozhoduje členská schůze, která také jmenuje likvidátora. V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

V Ostravě 1. května 2020

Zapsala: Hana Böhmová                                               Ověřila: Petra Marečková