Smlouva o podmínkách účinkování v prezentačních a výukových videích

SMLOUVA O PODMÍNKÁCH ÚČINKOVÁNÍ V PREZENTAČNÍCH A VÝUKOVÝCH VIDEÍCH

(o poskytnutí svolení se zaznamenáním osobnostních atributů fyzické osoby, se zařazením takto zaznamenaných osobnostních atributů do prezentačních videí a o poskytnutí svolení k užití osobnostních atributů při užití prezentačních a výukových videí)

 

JdeTo Team, v. o. s.

se sídlem: U Sokolovny 140/2, 725 29 Ostrava - Petřkovice

IČO: 089 10 715

zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. A 21968

zastoupena Hanou Böhmovou, statutárním orgánem

(na straně jedné; dále jen jako “Uživatel”)

 

a

 

jméno a příjmení:   .............................................................

trvale bytem:         .............................................................

datum narození:     .............................................................

pes (psi), kteří se budou účastnit natáčení:               .......................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

(na straně druhé; dále jen jako „Účinkující“)

(Uživatel a Účinkující jsou dále označeni jednotlivě také jako „smluvní strana“ a společně také jako „smluvní strany“)

 

uzavírají podle ustanovení §1746 odst. 2 a §§84 až 90 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") následující smlouvu o podmínkách účinkování v prezentačních videích, o poskytnutí souhlasu se zaznamenáním osobnostních atributů fyzické osoby, se zařazením takto zaznamenaných osobnostních atributů do prezentačních videí a o poskytnutí svolení k užití osobnostních atributů při užití prezentačních videí (dále jen „smlouva“):

 

ČLÁNEK 1

PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1.1.   Uživatel je veřejnou obchodní společností zabývající se vzděláváním, výchovou, tréninkovou a lektorskou činností a  profesní podporou v oblasti výcviku zvířat.

1.2.   Uživatel zamýšlí na vlastní odpovědnost vyrobit zvukově-obrazový záznam anebo zvukově-obrazové záznamy audiovizuálního díla, a to prezentační a výuková videa Uživatele sloužící k prezentaci činnosti a výsledků činnosti Uživatele, lákání nových klientů, oslovování sponzorů a jiných donátorů k podpoře služeb Uživatele a ke vzdělávání účastníků akcí Uživatele i široké veřejnosti apod. (souhrnně dále jen „AVD“).

1.3.   Uživatel má zájem zaznamenat Účinkujícího jakožto fyzickou osobu na zvukově-obrazový záznam anebo zvukově-obrazové záznamy pro účely výroby zvukově-obrazového záznamu AVD. Vzhledem k tomu, že předmětem této smlouvy není vytvoření uměleckého výkonu ani autorského díla Účinkujícího, nesjednávají smluvní strany smlouvu o poskytnutí licence k užití uměleckého výkonu nebo autorského díla, ale pouze tuto smlouvu.

1.4.   Smluvní strany se výslovně dohodly, že účast Účinkujícího v AVD, jakož i poskytnutí svolení k užití osobnostních atributů Účinkujícího je bezplatné (bez nároku na honorář), tj. Účinkujícímu nevzniká v souvislosti s jeho plněním dle této smlouvy nárok na jakoukoliv odměnu nebo jakékoliv jiné finanční či jiné obdobné plnění, tj. Uživatel výslovně není povinen hradit Účinkujícímu za jeho účast při natáčení AVD a za poskytnutí svolení k užití osobnostních atributů dle této smlouvy žádnou odměnu ani jiné finanční či jiné obdobné plnění; Uživatel nicméně poskytuje (nabízí) Účinkujícímu možnost bezplatně či za zvlášť dohodnutou úplatu nabýt podlicenci k užití AVD prostřednictvím uzavření zvláštní pod-licenční smlouvy anebo prostřednictvím odsouhlasení zvláštních pod-licenčních podmínek.

ČLÁNEK 2

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE AVD

2.1.     AVD bude pořizováno, popř. AVD budou pořizována za následujících místních, časových nebo dalších podmínek:

a)    Termín a čas pořizování AVD:             ...............................................................................................

b)    Místo pořizování AVD:                        ...............................................................................................

c)    Ostatní:                                               ...............................................................................................

 

ČLÁNEK 3

PRÁVA A POVINNOSTI ÚČINKUJÍCÍHO PŘI NATÁČENÍ AVD

3.1.     Účinkující je zejména povinen osobně se zúčastnit natáčení AVD v místě a čase dle článku 2. této smlouvy; upřesnění nebo podrobnější dispozice ohledně místa, termínu a času natáčení AVD budou Uživateli předem v dostatečném předstihu sděleny, přičemž Účinkující je povinen tyto dispozice bezodkladně potvrdit, nebudou-li mu v tom bránit závažné překážky objektivního charakteru. Účinkující výslovně není oprávněn své schválení odepřít bez existence objektivního a vážného důvodu nebo objektivních a vážných překážek.

3.2.     Účinkující se zavazuje aktivně spolupracovat při natáčení AVD dle dalších dispozic, požadavků a pokynů Uživatele a/nebo organizačních či tvůrčích připomínek a pokynů režiséra a/nebo kameramana AVD.

3.3.     Účinkující se zavazuje plnit své povinnosti a spolupracovat v souladu s dohodnutým/stanoveným dramaturgickým výstupem AVD, podmínkami stanovenými pro natáčení AVD a dispozicemi Uživatele, resp. osob, které budou řídit natáčení AVD (zejm. režisér či kameraman), a to při natáčení a výrobě AVD, při všech zkouškách, v rámci případných dotáček, dodatečného natáčení, post-synchronů, budou-li tyto realizovány, případně dalších úprav a korekcí, budou-li nezbytné.

3.4.     Účinkující je povinen se sám se svým psem (svými psy) na vlastní náklady dostavit do místa natáčení AVD a hradit si ubytování a stravu.

3.5.     Účinkující se zavazuje strpět v souvislosti s natáčením AVD přiměřené úpravy vizáže a zevnějšku podle požadavků Uživatele a je povinen přiměřeně respektovat požadavky kostyméra, vizážisty a maskéra týkající se jeho zevnějšku.

3.6.     Účinkující se zavazuje, že obsah a/nebo podoba jeho jednání či projevů při natáčení AVD nebude zasahovat do lidské důstojnosti ani do základních práv a svobod jiných osob, ani do osobnostních práv jiných osob, nebude propagovat násilí, podněcovat nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.

3.7.     Uživatel se zavazuje, že bez souhlasu Účinkujícího nebudou během natáčení AVD realizovány vůči psům nepřiměřeně násilné nebo agresivní metody/přístupy, které by mohly mít negativní vliv na psychiku nebo fyzický stav psa (psů).

3.8.     Účinkující se dále zavazuje, že ve svém projevu při natáčení AVD nebude používat nevhodné, vulgární ani jiné expresivní výrazy ani gesta a svým projevem nebude ohrožovat fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, to vše s výjimkou situací či jednání Účinkujícího, které byly schváleny Uživatelem na základě předchozího souhlasu Uživatele.

3.9.     Účinkující v plném rozsahu odpovídá za svého psa (své psy) a za škody jeho psem (psy) způsobené. Dále se Účinkující zavazuje, že se zdrží hrubého, násilného, agresivního či jinak neetického zacházení se psy. Účinkující je oprávněn bez jakýchkoliv sankcí odmítnout splnit pokyny Uživatele, pokud je vyhodnotí jako nevhodné, neetické nebo psychicky či fyzicky ohrožující jeho psa (psy).

3.10.  Účinkující se zavazuje, že na oblečení, či jakémkoliv jiném předmětu, ve kterém bude účinkovat v AVD, nebudou žádná loga anebo názvy osob, jejich výrobků anebo služeb neschválených Uživatelem a že nebude žádným způsobem bez předcházejícího souhlasu Uživatele skrytou ani otevřenou formou propagovat při natáčení AVD žádné názvy, loga, zboží ani služby žádné osoby.

3.11.  Uživatel může dle svého svobodného a libovolného uvážení pořizovat nebo nechat pořizovat jakékoliv zvukově-obrazové záznamy AVD (tj. jakákoliv videa, v jakékoliv podobě a v jakémkoliv formátu, na jakýkoliv nosič fyzický i elektronický), a to i záznamy, které nebudou obsahovat žádné audiovizuální dílo, přičemž tato smlouva se vztahuje na pořízení a následné zpracování a užití jakýchkoliv druhů či typů záznamů, které budou v souladu s touto smlouvou skutečně pořízeny (výraz „AVD“ v této smlouvě označuje veškeré pořízené audiovizuální záznamy, i když nebudou obsahovat žádné audiovizuální dílo).

ČLÁNEK 4

POSKYTNUTÍ SOUHLASU S UŽITÍM OSOBNOSTNÍCH ATRIBUTŮ PŘI UŽITÍ AVD

4.1. Účinkující tímto uděluje Uživateli svolení podle §§84 až 90 občanského zákoníku k pořízení jeho podobizen, obrazových a zvukových záznamů Účinkujícího, projevů osobnosti Účinkujícího a případných výpovědí Účinkujícího, k zaznamenání jeho projevů osobní povahy a dalších atributů jeho osobnosti (souhrnně dále jen „osobnostní atributy“) pro účely zařazení těchto podobizen či záznamů do AVD a jejich následného užití v rámci AVD při dalším užití AVD. Způsob ani rozsah užití takto zaznamenaných osobnostních atributů v rámci AVD, ke kterému je Uživatel na základě tohoto svolení oprávněn, není nijak omezen. Pro vyloučení pochybností je způsob a rozsah užití osobnostních atributů v rámci AVD v souvislosti s užitím AVD blíže specifikován v dalších odstavcích tohoto článku této smlouvy. Uživatel je oprávněn takto zaznamenané osobnostní atributy Účinkujícího pro účely výroby AVD a dalšího užití AVD libovolně zpracovat, zejména zkrátit, střihově seřadit tak, jak vyžaduje tvůrčí záměr režiséra AVD.

4.2. Účinkující poskytuje Uživateli svolení k užití osobnostních atributů zaznamenaných (ať již upravených či neupravených, zkrácených či nezkrácených, zpracovaných či nezpracovaných) v rámci AVD, popř. kterékoli jeho části, v souvislosti s užitím AVD. Svolení je poskytováno pro všechny způsoby užití, bez omezení územního (tj. pro celý svět), časového (tj. na celou dobu trvání práv na ochranu osobnosti Účinkujícího jakožto fyzické osoby ve smyslu §§84 až 90 občanského zákoníku)), technologického, množstevního a jakéhokoli jiného omezení. Svolení k užití osobnostních atributů v rámci AVD při užití AVD je poskytováno bez ohledu na účel užití, tj. včetně možného užití pro vzdělávací, osvětové, archivační, dokumentační, PR, propagační, prezentační, reklamní či merchandisingové účely Uživatele nebo kterýchkoliv třetích osob. Součástí svolení jsou též následující oprávnění:

a) oprávnění užít i fotografie z natáčení AVD v neomezeném rozsahu;

b) oprávnění AVD zpracovat, upravit, změnit, užít jen jeho část;

c) oprávnění opatřit AVD titulky nebo dabingem v českém i v cizím jazyce;

d) oprávnění užít jen část AVD nebo některé jeho části včetně oprávnění užít odděleně zvukovou a obrazovou složku AVD;

e) oprávnění zařadit celé AVD nebo části AVD do jakéhokoliv jiného audiovizuálního díla a/nebo zvukově-obrazového záznamu a užít je v jejich rámci v neomezeném rozsahu;

f) oprávnění zařadit AVD do elektronických databází a zpřístupňovat tyto databáze;

g) oprávnění při televizním vysílání AVD jej přerušovat reklamou;

h) oprávnění užít zvukový a/nebo zvukově obrazový materiál pořízený při natáčení AVD pro účely dokumentu o vzniku AVD a neomezeně jej následně užít.

i) oprávnění k užití AVD televizním vysíláním bez omezení technologie (pozemní, terestriální, kabelová, internetová; digitálně i analogově; volná i placená televize atd.) a bez omezení počtu vysílání, na území celého světa;

j) oprávnění k užití AVD prostřednictvím distribuce na nosičích záznamu (CD/DVD/Blu-ray) a prostřednictvím internetové, mobilní, datové či jiné digitální sítě na území celého světa (včetně užití na sociálních sítích, zahrnující všechny internetové či jiné on-demand služby, včetně streamingu a downloadingu);

k) k užití AVD provozováním ze záznamu v kinech bez omezení technologie (filmová projekce, video/data projekce apod.), bez omezení počtu promítání, na území celého světa;

l) oprávnění k užití provozováním AVD ze záznamu mimo kina (venkovní i vnitřní prostory), bez omezení technologie projekce, bez omezení typu takových prostor a bez omezení počtu užití; na území celého světa;

m) oprávnění k rozmnožování a rozšiřování AVD, případně i sdělování AVD veřejnosti bez jakéhokoli omezení;

n) oprávnění citovat nebo parafrázovat cokoli ze zaznamenaných výpovědí Účinkujícího;

o) oprávnění publikovat, reprodukovat, distribuovat, přenášet, vysílat, vystavovat, digitalizovat, zobrazovat, překládat, upravovat nebo jinak používat výpověď a osobnostní atributy Účinkujícího v souvislosti s užitím a šířením AVD.

4.3. Uživatel se stane (výlučným) nositelem nebo vykonavatelem veškerých původních či odvozených práv duševního vlastnictví vztahujících se k AVD; Účinkující podle této smlouvy nemá a nebude mít žádná původní ani odvozená práva duševního vlastnictví ve vztahu k AVD a nebude si na AVD činit žádné nároky, a to ani ve formě odměny, kompenzace nebo jiného finančního plnění.

4.4. Uživatel je oprávněn výše uvedená práva, oprávnění či výše uvedené souhlasy poskytovat jakékoliv třetí osobě, resp. převádět na jakoukoliv třetí osobu bez jakéhokoliv omezení.

4.5. Uživatel není povinen poskytnutá práva, oprávnění či svolení využít.

4.6. Účinkující souhlasí se zveřejněním AVD.

 

ČLÁNEK 5

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

5.1. Smluvní strany konstatují, že v důsledku činnosti, projevů, chování či jednání Účinkujícího podle této smlouvy se Účinkující může za určitých okolností stát výkonným umělcem podle §67 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů, a to i přesto, že předmět plnění Účinkujícího podle této smlouvy takový výsledek jeho činnosti, projevů, chování či jednání nepředpokládá.

5.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že v důsledku činnosti, projevů, chování či jednání Účinkujícího dojde ke vzniku uměleckého výkonu, který bude následně zaznamenán, zařazen a dále užit v rámci AVD, poskytuje Účinkující touto smlouvou Uživateli výhradní oprávnění (licenci) k výkonu práva užít takto vzniklý umělecký výkon v rámci AVD zcela neomezeně, všemi druhy i způsoby užití dle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů, tj. obdobně, ve stejném rozsahu, jak je poskytováno svolení a oprávnění k užití osobnostních atributů Účinkujícího v rámci AVD dle čl. 4. této smlouvy. Účinkující je v takovém případě oprávněn odstoupit od licenční smlouvy z důvodů nevyužívání výhradní licence ze strany Uživatele nejdříve 50 let od natáčení AVD. Výhradní licence k užití uměleckého výkonu je v takovém případě poskytnuta bezúplatně ve smyslu ustanovení §2366 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku.

 

ČLÁNEK 6
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

6.1. Uživatel v souladu s ustanovením čl. 13 GDPR informuje Účinkujícího o tom, že

 • Uživatel, jakožto správce osobních údajů, může v souladu s předpisy vztahujícími se k ochraně osobních údajů zpracovávat osobní údaje Účinkujícího v rozsahu osobních údajů uvedených v této smlouvě nebo sdělených Účinkujícím Uživateli v souvislosti s plněním dle této smlouvy a včetně osobnostních atributů zařazených v AVD (souhrnně dále též „Osobní údaje“),
 • správcem Osobních údajů je Uživatel, jehož identifikační a kontaktní údaje jsou uvedeny v hlavičce této smlouvy,
 • správce nemá pověřence pro ochranu osobních údajů,
 • Osobní údaje budou Uživatelem zpracovávány pouze k účelům plnění této smlouvy a k využití souhlasu k užití osobnostních atributů Účinkujícího poskytnutým na základě této smlouvy či pro účely plnění zákonem stanovených povinností Uživatele (např. v oblasti účetní, daňové a další),
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinnosti této smlouvy a následně do vypořádání veškerých vzájemných práv a povinností smluvních stran,
 • zpracování Osobních údajů bude prováděno zejména jednotlivými zaměstnanci nebo externími dodavateli Uživatele a Osobní údaje nebudou zpřístupněny třetím stranám, s výjimkou případů, kdy to bude nutné nebo kdy to bude vyplývat z účelu splnění nebo využití souhlasu poskytnutého touto smlouvou (tj. šíření AVD a případné poskytnutí/postoupení souhlasu třetím osobám v souvislosti či za účelem šíření AVD),
 • Uživatel nemá v úmyslu předávat Osobní údaje do třetích zemí ani mezinárodním organizacím; u Osobních údajů nebude docházet k automatickému rozhodování ani profilování dle čl. 22 1 a 4 GDPR,
 • Účinkující má právo:
 • požadovat od Uživatele přístup k Osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost Osobních údajů; na opravu a výmaz Osobních údajů má Účinkující právo v tom případě/rozsahu, nebude-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními této smlouvy, smyslem či účelem této smlouvy a/nebo příslušným právním titulem ke zpracování Osobních údajů,
 • podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 online: uoou.cz,
 • Informační povinnost podle čl. 13 GPDR dále plní také prostřednictvím zvláštního dokumentu dostupného online na tomto webovém odkazu: https://www.jdeto.team/jsme/team/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-jdeto-team/

 

ČLÁNEK 7
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Tato smlouva se uzavírá na celou dobu trvání práv na ochranu osobnosti Účinkujícího jako fyzické osoby ve smyslu ustanovení §§84 až 90 občanského zákoníku a po uvedenou dobu ji není možné platně vypovědět. Odvolá-li Účinkující svolení a souhlasy poskytnuté touto smlouvou podle ustanovení §87 odst. 2 občanského zákoníku, aniž to odůvodňuje podstatná změna okolností nebo jiný rozumný důvod, je povinen uhradit Uživateli veškerou škodu z toho vzniklou.

7.2. Uživatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy jako celek i jednotlivě na třetí osobu, a to i když již bylo ze smlouvy plněno, s čímž Účinkující výslovně souhlasí a není oprávněn odmítnout osvobození Uživatele od jeho povinností. Uživatel je povinen o takovém postoupení Účinkujícího písemně informovat. Účinkující je oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy jako celek i jednotlivě na třetí osobu jen s předchozím písemným souhlasem Uživatele.

7.3. Smluvní strany sjednávají, že následující ustanovení občanského zákoníku se nepoužijí: § 557, § 1757 odst. 2 a odst. 3, § 1796 a § 1932 odst. 2 občanského zákoníku. Účinkující nemá práva, která by mu případně měla plynout z ustanovení o neúměrném zkrácení (§1793 až 1795 občanského zákoníku) a přebírá na sebe nebezpečí případné změny okolností v souvislosti se závazky vzniklými na základě této smlouvy (§1765 odst. 2 občanského zákoníku).

7.4. Smluvní strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání smluvních stran a každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy. Bez ohledu na cokoli jiného v této smlouvě uvedeného platí, že toto není smlouva uzavřená na řad některé smluvní strany ve smyslu § 1897 odst. 2 občanského zákoníku. Odpověď smluvní strany této smlouvy podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy (nebo její změny), ani když podstatně nemění podmínky nabídky. Pro právní vztahy smluvních stran plynoucí z této smlouvy mají s vyloučením ustanovení § 566 odstavec 2 občanského zákoníku význam pouze písemné a oběma smluvními stranami podepsané dokumenty (listiny).

7.5. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem.

7.6. V případě, že kterékoli ustanovení této smlouvy je nebo se stane z jakéhokoliv důvodu obsoletní, neúčinné nebo neplatné, nebude to mít za následek neplatnost či neúčinnost této smlouvy. Příslušné neplatné či neúčinné ustanovení se smluvní strany zavazují nahradit takovým platným a účinným ustanovením, jehož věcný obsah bude shodný nebo co nejvíc podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl smlouvy zůstal zachován.

7.7. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž Účinkující obdrží jedno (1) vyhotovení a Uživatel jedno (1) vyhotovení.

7.8. Tato smlouva nabývá účinnosti ke dni jejího podpisu oběma smluvními stranami.

 

 

V _________ dne __________________                                                        V _________ dne __________________

 

 

……………………………………………                                                       …………………………………………..

za Uživatele                                                                                                    za Účinkujícího

JdeTo Team, v.o.s.

Hana Böhmová, statutární orgán