Informace o zpracování osobních údajů – JdeTo Klub

JdeTo Klub, z. s., IČO 047 89 997, se sídlem U Sokolovny 140/2, 725 29  Ostrava – Petřkovice, je pro účely zpracování osobních údajů správcem údajů, které nám, jako subjekt údajů, poskytnete.

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zpracováváme vaše data a osobní údaje na základě oprávněného zájmu správce, nezbytné pro splnění smlouvy (poskytnutí služby nebo prodej zboží) nebo nezbytné pro splnění právní povinnosti pouze po minimální nutnou dobu a v co nejmenším nutném rozsahu vzhledem k účelu jejich zpracování, který nám ukládají zákony (zejména č. 563/1991 Sb., Zákon o účetnictví, č. 280/2009 Sb., Daňový řád, č. 235/2004 Sb., Zákon o dani z přidané hodnoty…)

Účely zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu:

Vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem získání informací potřebných k  evidenci vašich přihlášek/objednávek a k organizaci akcí a vedení statistik.

Zpracovávané údaje na základě oprávněného zájmu:

Jméno, příjmení, email, telefon, IČO, fakturační adresa

Doba zpracování osobních údajů:

Osobní údaje získané na základě oprávněného zájmu zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu tj. do doby, kdy důvod pro jejich shromažďování pomine.

Osobní údaje, které máme k dispozici na základě vašeho souhlasu s jejich zpracováním, budou uchovány až do okamžiku, kdy nám oznámíte, že vámi poskytnutý souhlas odvoláváte. Případně do doby, kdy důvod jejich shromažďování pominul, v závislosti na tom, co nastane dříve.

Pokud společnost zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

  • Požadovat od společnosti informaci o zpracování vašich osobních údajů.
  • Požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaných společností.
  • Požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje jsou nepřesné).
  • Požadovat vymazání vašich osobních údajů, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů.
  • Vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
  • Požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla).
  • Podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů – https://www.uoou.cz/

Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Na spolek JdeTo Klub, z. s., jakožto na správce osobních údajů, je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet na Hanu Böhmovou – pověřence pro ochranu osobních údajů e-mailem bohmova.hana@jdeto.team nebo poštou na adresu JdeTo Klub, z. s., U Sokolovny 140/2, 725 29  Ostrava – Petřkovice.

Uplatnění práva subjektu údajů je podmíněno ověřením totožnosti žadatele. Anonymní žádosti nebudou vyřizovány. Ověření totožnosti lze provést těmito způsoby:

  • Zasláním žádosti datovou schránkou
  • Zasláním žádosti e-mailem podepsaným kvalifikovaným elektronickým podpisem
  • Zasláním listinné žádosti poštou, kdy tato žádost bude opatřena ověřovací doložkou pro legalizaci