Licenční podmínky (klub)

Licenční podmínky pro uživatele vzdělávacích materiálů „JdeTo Klub“

LICENČNÍ PODMÍNKY KE STAŽENÍ

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto licenční podmínky („Podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti týkající se poskytnutí oprávnění k užití námi vyrobených videí, zvukových záznamů (podcastů), fotografií, graficky zpracovaných materiálů a případných jiných/obdobných zákonem chráněných předmětů ochrany prezentovaných, šířených či jinak dostupných na našich webových stránkách, tj. na doméně www.jdeto.team nebo rozesílaných prostřednictvím e-mailu: info@jdeto.team („Vzdělávací materiály“), sloužících ke vzdělávání a osvětě psích canisterapeutů i široké veřejnosti.

Práva a povinnosti upravená těmito Podmínkami vznikají uzavřením licenční smlouvy mezi těmito osobami:

 • námi, tj. JdeTo Klub, z. s., se sídlem: U Sokolovny 140/2, 725 29 Ostrava – Petřkovice, IČO: 047 89 997, zapsaným ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. L 14877, zastoupeným Hanou Böhmovou, předsedkyní spolku, jakožto výrobcem a poskytovatelem oprávnění k využití Vzdělávacích materiálů (na straně jedné) („My“) a
 • Vámi jakožto nabyvatelem oprávnění k užití Výukových materiálů (na straně druhé) („Vy“).

 

 1. ZPŮSOB A OKAMŽIK UZAVŘENÍ LICENČNÍ SMLOUVY

K uzavření licenční smlouvy či licenční smluv o obsahu daném těmito Podmínkami dojde vždy při kumulativním splnění následujících podmínek:

 1. formou elektronické či jiné obdobné komunikace (například e-mailová komunikace/konfirmace, vyplnění a odeslání online formuláře, potvrzení formou od-kliknutí, přihlášením se na konkrétní akci nebo jiného úkonu či projevu vůle nevzbuzující pochybnost o obsahu dané vůle) odsouhlasíte znění těchto Podmínek;
 2. formou elektronické či jiné obdobné komunikace (například e-mailová komunikace/konfirmace, vyplnění a odeslání online formuláře, potvrzení formou od-kliknutí, přihlášením se na konkrétní akci nebo jiného úkonu či projevu vůle nevzbuzující pochybnost o obsahu dané vůle) specifikujete konkrétní Výukové materiály;

Licenční smlouva/licenční smlouvy jsou uzavírány za podmínek a v režimu ust. §2373 občanského zákoníku.

 

 1. PŘEDMĚT LICENČNÍ SMLOUVY

 Uzavřením licenční smlouvy Vám poskytujeme bezúplatné oprávnění k užití Vzdělávacích materiálů za podmínek dále v těchto Podmínkách stanovených.

 

 1. DRUH POSKYTOVANÝCH PRÁV (CHRÁNĚNÝ OBSAH/PŘEDMĚT OCHRANY)

 Oprávnění Vám poskytujeme v rozsahu veškerých zákonem chráněných práv všech autorů a/nebo výkonných umělců a/nebo práv výrobců zvukových a/nebo zvukově-obrazových záznamů, jejichž díla, výkony, záznamy či jiné předměty ochrany jsou ve Vzdělávacích materiálech obsaženy, zařazeny či jinak s nimi spojeny, a rovněž v rozsahu svolení poskytovaného účinkujícími fyzickými osobami, jejichž osobnostní atributy jsou ve Vzdělávacích materiálech zachyceny, vyobrazeny, zpodobněny či jinak audio-vizuálně zaznamenány.

 

 1. DRUHY ČI ZPŮSOBY UŽITÍ

 Oprávnění Vám poskytujeme k užití Vzdělávacích materiálů všemi známými způsoby či druhy užití dle §13 až §23 autorského zákona (s výjimkou práv povinně kolektivně spravovaných).

 

 1. NEVÝHRADNOST OPRÁVNĚNÍ

 Oprávnění Vám poskytujeme jako nevýhradní. Oprávnění nejste povinni využít.

 

 1. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ

 Oprávnění Vám poskytujeme  bez omezení časového (na dobu trvání majetkových práv, resp. zákonné autorskoprávní či osobnostně-právní ochrany jednotlivých chráněných předmětů ochrany), bez omezení územního (tj. pro území celého světa), bez omezení množstevního (bez omezení počtu přehrání), bez omezení technologie, formátu či účelu.

 

 1. ÚPRAVY, ZÁSAHY, MODIFIKACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ, PRAVIDLA PRO LOGA

 

Oprávnění Vám poskytujeme k užití Výukových materiálů jak v původní podobě, tak v podobě změněné, doplněné, zkrácené, modifikované či odlišně sestříhané, při splnění dalších podmínek.

Pro případ užití Výukových materiálů v jejich původní podobě:

 • jste povinni zcela zachovat naše vložené logo (a to v původní vizuální podobě, v plném rozsahu, bez jakýchkoliv změn či úprav a v původním umístění).
 • můžete do Vzdělávacích materiálů doplnit vlastní logo nebo jiné vlastní firemní nebo obchodní označení;

Pro případ užití Vzdělávacích materiálů ve zkrácené, doplněné, modifikované, upravené či odlišně sestříhané podobě jste povinni odstranit ze Vzdělávacích materiálů naše vložené logo, které nesmíte v souvislosti s užíváním takto upravených Vzdělávacích materiálů žádným způsobem používat.

 

 1. BEZÚPLATNOST

Oprávnění Vám poskytujeme zdarma – bezúplatně, tj. bez našeho nároku na odměnu nebo jakékoliv jiné vaše finanční nebo obdobné plněni.

 

 1. PRÁVO PODLICENCE A/NEBO POSTOUPENÍ LICENCE

 Oprávnění Vám poskytujeme se souhlasem k poskytnutí a/nebo k podstoupení oprávnění zcela nebo zčásti třetí osobě.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD LICENČNÍ SMLOUVY

Od již uzavřené licenční smlouvy můžeme odstoupit v případně Vašeho podstatného a/nebo opakovaného porušení kterékoliv smluvní nebo zákonné povinnosti. Odstoupení od licenční smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení odstoupení na Vaši e-mailovou adresu, jejímž prostřednictvím či při jejímž využití jste odsouhlasil tyto Podmínky (tj. na Vaši e-mailovou adresu, která byla Vámi využita pro účely uzavření licenční smlouvy na základě těchto Podmínek) nebo jakýmkoliv jiným způsobem doručení, u něhož bude nepochybné, že odstoupení bylo doručeno do Vaší sféry vlivu. Za podstatné porušení licenční smlouvy je považováno mimo jiné porušení rámce, rozsahu nebo jiných podmínek poskytovaných oprávnění. V důsledku odstoupení od licenční smlouvy dojde k zániku všech práv a povinnosti vyplývajících z licenční smlouvy (včetně poskytovaných oprávnění) s účinky ex nunc, s výjimkou nároků na náhradu škody a jiných obdobných práv, z jejichž povahy vyplývá, že mají přetrvat zánik licenční smlouvy.

Jste-li spotřebitelem, jste oprávněni od již uzavřené licenční smlouvy odstoupit pouze do okamžiku, než bylo započato s plněním z naší strany. Zároveň souhlasíte s tím, že započneme s plněním licenční smlouvy neprodleně po jejím uzavření.

 

12. VZTAH PODMÍNEK A LICENČNÍ SMLOUVY

Žádné z ustanovení těchto Podmínek nevylučuje naše právo a neznemožňuje nám uzavřít zvláštní licenční smlouvu s Vámi nebo s kýmkoliv jiným za podmínek jiných než uvedených v těchto Podmínkách, zvlášť dohodnutých v takové zvláštní licenční smlouvě. V těchto případech budou mít ustanovení zvlášť uzavřené licenční smlouvy přednost před ustanoveními těchto Podmínek.

 

 1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

My, jakožto správce osobních údajů, můžeme v souladu s předpisy vztahujícími se k ochraně osobních údajů zpracovávat osobní údaje Vámi poskytnuté v souvislosti s licenčním vztahem vzniklým uzavřením licenční smlouvy na základě těchto Podmínek, zejména Vaši e-mailovou adresu a/nebo Vaše telefonní číslo („Osobní údaje“) použité při odsouhlasení těchto Podmínek, resp. uzavření licenční smlouvy na základě těchto Podmínek. Osobní údaje jsou námi zpracovávány pouze k účelům plnění nebo využití oprávnění na základě uzavřené licenční  smlouvy či pro účely plnění našich zákonem stanovených povinností (např. v oblasti daňové a další). Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání účinnosti licenční smlouvy a/nebo či následně do vypořádání veškerých našich vzájemných práv a povinností. Zpracování je prováděno zejména našimi jednotlivými zaměstnanci nebo našimi externími dodavateli a osobní údaje nejsou zpřístupněny třetím stranám, s výjimkou případů, kdy je to nutné nebo kdy to vyplývá z účelu splnění licenční smlouvy uzavřené na základě těchto Podmínek. Berete na vědomí, že další informace související se zpracováním Osobních údajů, včetně informací o Vašich právech (jakožto subjektu údajů), a zásady, které při zpracovávání Osobních údajů dodržujeme, naleznete v aktuální verzi dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“, který je dostupný na webové adrese https://www.jdeto.team/jsme/klub/oznameni-o-zpracovani-osobnich-udaju-jdeto-klub/, kde máte možnost se s nimi seznámit.