Podmínky vzniku a šíření fotografií a videí (klub)

PODMÍNKY VZNIKU A ŠÍŘENÍ FOTOGRAFIÍ A ZVUKOVĚ-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMŮ POŘIZOVANÝCH NA NÁMI POŘÁDANÉ AKCI

PODMÍNKY KE STAŽENÍ

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Tyto podmínky pořizování a šíření fotografií a zvukově-obrazových záznamů („Podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti týkající se poskytnutí oprávnění k zaznamenání Vašich osobnostních atributů na fotografické a/nebo zvukově-obrazové záznamy pořizované v průběhu námi pořádané akce, na kterou jste se přihlásili a které se hodláte osobně zúčastnit.

Fotografické a/nebo zvukově-obrazové záznamy mohou být/budou na dané akci pořizovány pro účely výroby a následného veřejného šíření fotografií a/nebo zvukově-obrazových záznamů audiovizuálních děl, a to prezentačních a výukových videí sloužících k prezentaci naší činnosti a výsledků naší činnosti, lákání nových klientů, oslovování sponzorů a jiných donátorů k podpoře našich služeb a ke vzdělávání účastníků našich akcí i široké veřejnosti.

Pro souhrnné označení veškerých pořizovaných fotografií a/nebo zvukově obrazových záznamů včetně následně vyráběných videí (ať už obsahujících či neobsahujících audiovizuální dílo) používají tyto Podmínky též jednotného pojmu „AVD“.

Práva a povinnosti upravená těmito Podmínkami vznikají uzavřením smlouvy o poskytnutí svolení s užitím Vašich osobnostních atributů („Smlouva“) mezi těmito osobami:

 • námi, tj. JdeTo Klub, z. s., se sídlem: U Sokolovny 140/2, 725 29 Ostrava – Petřkovice, IČO: 047 89 997, zapsaným ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. L 14877, zastoupeným Hanou Böhmovou, předsedkyní spolku, jakožto výrobcem AVD a nabyvatelem oprávnění (na straně jedné) („My“) a
 • Vámi jakožto poskytovateli oprávnění (na straně druhé) („Vy“).

 

 1. ZPŮSOB A OKAMŽIK UZAVŘENÍ SMLOUVY

 

K uzavření Smlouvy/Smluv o obsahu daném těmito Podmínkami dojde vždy, když se formou elektronické či jiné obdobné komunikace (například e-mailová komunikace/konfirmace, vyplnění a odeslání online formuláře, potvrzení formou od-kliknutí nebo jiného úkonu či projevu vůle nevzbuzující pochybnost o obsahu dané vůle) přihlásíte na konkrétní akci, a když stejnou/obdobnou formou také odsouhlasíte tyto Podmínky.

 

 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

 

Uzavřením Smlouvy nám v souladu s ustanovením §1746 odst. 2 a §§84 až 90 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník„) poskytujete bezúplatné oprávnění k zaznamenání Vašich osobnostních atributů na AVD a k výrobě a dalšímu užití a šíření AVD v rozsahu a za podmínek dále v těchto Podmínkách stanovených.

 

 1. BEZÚPLATNOST POSKYTNUTÍ OPRÁVNĚNÍ

 

Vaše účast v AVD, jakož i poskytnutí svolení k užití Vašich osobnostních atributů je bezplatné (bez nároku na honorář), tj. nevzniká Vám v souvislosti s Vaším plněním nárok na jakoukoliv odměnu nebo jakékoliv jiné finanční či jiné obdobné plnění, tj. nejsme povinni hradit Vám za Vaši účast při pořizování AVD a za poskytnutí svolení k užití Vašich osobnostních atributů žádnou odměnu ani jiné finanční či jiné obdobné plnění; poskytujeme (nabízíme) Vám nicméně možnost bezplatně či za zvlášť dohodnutou úplatu nabýt oprávnění (podlicenci) k užití AVD prostřednictvím uzavření zvláštní pod-licenční smlouvy nebo prostřednictvím odsouhlasení zvláštních pod-licenčních podmínek.

 

 1. VAŠE PRÁVA A POVINNOSTI PŘI POŘIZOVÁNÍ AVD

 

Místní a časové dispozice pořizování AVD jsou dány místem konání a termínem akce, na kterou jste se přihlásili a k níž se tyto Podmínky vztahují.

Zavazujete se aktivně spolupracovat při pořizování AVD dle našich dalších dispozic, požadavků a pokynů a/nebo organizačních či tvůrčích připomínek a pokynů fotografa a/nebo režiséra a/nebo kameramana AVD.

Zavazujete se plnit své povinnosti a spolupracovat v souladu s dohodnutým/stanoveným dramaturgickým výstupem AVD, podmínkami stanovenými pro pořizování AVD a našimi dispozicemi, resp. dispozicemi osob, které budou řídit pořizování AVD (zejm. fotograf, režisér či kameraman), a to při pořizování a výrobě AVD, při všech zkouškách, v rámci případných dotáček, dodatečného pořizování, post-synchronů, budou-li tyto realizovány, případně dalších úprav a korekcí, budou-li nezbytné.

V souvislosti s pořizováním AVD se zavazujete strpět přiměřené úpravy Vaší vizáže a zevnějšku podle našich potřeb a požadavků a jste povinni přiměřeně respektovat požadavky kostyméra, vizážisty a maskéra týkající se Vašeho zevnějšku.

Zavazujete se, že obsah a/nebo podoba Vašeho jednání či projevů při pořizování AVD nebude zasahovat do lidské důstojnosti ani do základních práv a svobod jiných osob, ani do osobnostních práv jiných osob, nebude propagovat násilí, podněcovat nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.

Zavazujeme se Vám, že bez Vašeho souhlasu nebudou během pořizování AVD realizovány vůči psům nepřiměřeně násilné nebo agresivní metody/přístupy, které by mohly mít negativní vliv na psychiku nebo fyzický stav psa (psů).

Dále se zavazujete, že ve svém projevu při pořizování AVD nebudete používat nevhodné, vulgární ani jiné expresivní výrazy ani gesta a svým projevem nebudete ohrožovat fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, to vše s výjimkou situací či jednání, které námi bylo schváleno na základě našeho předchozího souhlasu.

V plném rozsahu zodpovídáte za svého psa (své psy) a za škody Vaším psem (Vašimi psy) způsobené. Dále se zavazujete, že se zdržíte hrubého, násilného, agresivního či jinak neetického zacházení se psy. Jste oprávněn bez jakýchkoliv sankcí odmítnout splnit naše pokyny, pokud je vyhodnotíte jako nevhodné, neetické nebo psychicky či fyzicky ohrožující Vašeho psa (psy).

Zavazujete se, že na oblečení, či jakémkoliv jiném předmětu, ve kterém budete účinkovat v AVD, nebudou žádná loga anebo názvy osob, jejich výrobků anebo služeb námi neschválených a že nebudete žádným způsobem bez našeho předcházejícího souhlasu skrytou ani otevřenou formou propagovat při pořizování AVD žádné názvy, loga, zboží ani služby žádné osoby.

Můžeme dle našeho svobodného a libovolného uvážení pořizovat nebo nechat pořizovat jakékoliv fotografie a/nebo zvukově-obrazové záznamy AVD (tj. jakékoliv fotografie a/nebo jakákoliv videa, v jakékoliv podobě a v jakémkoliv formátu, na jakýkoliv nosič fyzický i elektronický), a to i záznamy, které nebudou obsahovat žádné audiovizuální dílo, přičemž tyto Podmínky a na jejich základě vzniklá Smlouva se vztahuje na pořízení a následné zpracování a užití jakýchkoliv druhů či typů obrazových či zvukově-obrazových záznamů, které budou skutečně pořízeny.

 1. POSKYTNUTÍ SOUHLASU S UŽITÍM VAŠICH OSOBNOSTNÍCH ATRIBUTŮ PŘI UŽITÍ AVD

 

Udělujete nám svolení podle §§84 až 90 Občanského zákoníku k pořízení Vašich podobizen, obrazových a zvukových záznamů, projevů osobnosti a případných výpovědí, k zaznamenání projevů osobní povahy a dalších atributů Vaší  osobnosti („Osobnostní atributy“) pro účely zařazení těchto podobizen či záznamů do AVD a jejich následného užití v rámci AVD při dalším užití AVD. Způsob ani rozsah užití takto zaznamenaných Osobnostních atributů v rámci AVD, ke kterému jsme na základě tohoto svolení oprávněni, není nijak omezen. Pro vyloučení pochybností je způsob a rozsah užití osobnostních atributů v rámci AVD v souvislosti s užitím AVD blíže specifikován v dalších bodech těchto Podmínek. Jsme oprávněni takto zaznamenané Osobnostní atributy pro účely výroby AVD a dalšího užití AVD libovolně zpracovat, zejména zkrátit, střihově seřadit apod. tak, jak vyžaduje tvůrčí záměr režiséra AVD.

 

Poskytujete nám svolení k užití Vašich Osobnostních atributů zaznamenaných (ať již upravených či neupravených, zkrácených či nezkrácených, zpracovaných či nezpracovaných) v rámci AVD, popř. kterékoli jeho části, v souvislosti s užitím AVD. Svolení poskytujete pro všechny způsoby užití, bez omezení územního (tj. pro celý svět), časového (tj. na celou dobu trvání práv na ochranu Vaší osobnosti jakožto fyzické osoby ve smyslu §§84 až 90 Občanského zákoníku)), technologického, množstevního a jakéhokoli jiného omezení. Svolení k užití osobnostních atributů v rámci AVD při užití AVD poskytujete bez ohledu na účel užití, tj. včetně možného užití pro naše vzdělávací, osvětové, archivační, dokumentační, PR, propagační, prezentační, reklamní či merchandisingové účely nebo totožné účely kterýchkoliv třetích osob. Součástí Vámi poskytovaného svolení jsou též následující oprávnění:

 1. oprávnění užít i fotografie z pořizování AVD v neomezeném rozsahu;
 2. oprávnění AVD zpracovat, upravit, změnit, užít jen jeho část;
 3. oprávnění opatřit AVD titulky nebo dabingem v českém i v cizím jazyce;
 4. oprávnění užít jen část AVD nebo některé jeho části včetně oprávnění užít odděleně zvukovou a obrazovou složku AVD;
 5. oprávnění zařadit celé AVD nebo části AVD do jakéhokoliv jiného audiovizuálního díla a/nebo zvukově-obrazového záznamu a užít je v jejich rámci v neomezeném rozsahu;
 6. oprávnění zařadit AVD do elektronických databází a zpřístupňovat tyto databáze;
 7. oprávnění při televizním vysílání AVD jej přerušovat reklamou;
 8. oprávnění užít zvukový a/nebo zvukově obrazový materiál pořízený při pořizování AVD pro účely dokumentu o vzniku AVD a neomezeně jej následně užít.
 9. oprávnění k užití AVD televizním vysíláním bez omezení technologie (pozemní, terestriální, kabelová, internetová; digitálně i analogově; volná i placená televize atd.) a bez omezení počtu vysílání, na území celého světa;
 10. oprávnění k užití AVD prostřednictvím distribuce na nosičích záznamu (CD/DVD/Blu-ray) a prostřednictvím internetové, mobilní, datové či jiné digitální sítě na území celého světa (včetně užití na sociálních sítích, zahrnující všechny internetové či jiné on-demand služby, včetně streamingu a downloadingu);
 11. k užití AVD provozováním ze záznamu v kinech bez omezení technologie (filmová projekce, video/data projekce apod.), bez omezení počtu promítání, na území celého světa;
 12. oprávnění k užití provozováním AVD ze záznamu mimo kina (venkovní i vnitřní prostory), bez omezení technologie projekce, bez omezení typu takových prostor a bez omezení počtu užití; na území celého světa;
 13. oprávnění k rozmnožování a rozšiřování AVD, případně i sdělování AVD veřejnosti bez jakéhokoli omezení;
 14. oprávnění citovat nebo parafrázovat cokoli z Vašich zaznamenaných výpovědí;
 15. oprávnění publikovat, reprodukovat, distribuovat, přenášet, vysílat, vystavovat, digitalizovat, zobrazovat, překládat, upravovat nebo jinak používat Vaši výpověď a Vaše Osobnostní atributy v souvislosti s užitím a šířením AVD.

 

My se staneme (výlučným) nositelem nebo vykonavatelem veškerých původních či odvozených práv duševního vlastnictví vztahujících se k AVD; Vy nemáte a nebudete mít žádná původní ani odvozená práva duševního vlastnictví ve vztahu k AVD a nebudete si na AVD činit žádné nároky, a to ani ve formě odměny, kompenzace nebo jiného finančního plnění.

Výše uvedená práva, oprávnění či výše uvedené souhlasy jsme oprávněni poskytovat jakékoliv třetí osobě, resp. převádět na jakoukoliv třetí osobu bez jakéhokoliv omezení.

Poskytnutá práva, oprávnění či svolení nejsme povinni využít.

Souhlasíte se zveřejněním AVD.

 

 1. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

 

Shodneme se, že v důsledku Vaší činnosti, projevů, chování či jednání se můžete za určitých okolností stát výkonným umělcem podle §67 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů („Autorský zákon“), a to i přesto, že předmět Vašeho plnění takový výsledek Vaší činnosti, projevů, chování či jednání nepředpokládá.

Pro výše uvedený případ jsme se dohodli, že v případě, že v důsledku Vaší činnosti, projevů, chování či jednání dojde ke vzniku uměleckého výkonu, který bude následně zaznamenán, zařazen a dále užit v rámci AVD, poskytujete nám výhradní oprávnění (licenci) k výkonu práva užít takto vzniklý umělecký výkon v rámci AVD zcela neomezeně, všemi druhy i způsoby užití dle Autorského, tj. obdobně, ve stejném rozsahu, jak poskytujete svolení a oprávnění k užití Vašich Osobnostních atributů v rámci AVD dle bodu č. 6 těchto Podmínek. V takovém případě můžete odstoupit od licenční smlouvy z důvodů nevyužívání výhradní licence z naší strany nejdříve 50 let od pořízení AVD. Výhradní licenci k užití uměleckého výkonu v takovém případě poskytujete bezúplatně ve smyslu ustanovení §2366 odst. 1 písm. b) Občanského zákoníku.

 

8.    INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

 

V souladu s ustanovením čl. 13 GDPR Vás informujete o tom, že

 • My, jakožto správci Vašich osobních údajů, můžeme v souladu s předpisy vztahujícími se k ochraně osobních údajů zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu osobních údajů Vámi uvedených či Vámi sdělených v souvislosti s odsouhlasením těchto Podmínek, specifikací konkrétního AVD, a tedy v souvislosti s uzavřením Smlouvy, včetně Osobnostních atributů zařazených v AVD („Osobní údaje“),
 • správcem Osobních údajů jsme My; naše identifikační a kontaktní údaje jsou uvedeny v hlavičce těchto Podmínek shora,
 • nemáme pověřence pro ochranu osobních údajů,
 • Osobní údaje budeme zpracovávat pouze k účelům plnění Smlouvy a k využití souhlasu s užitím Osobnostních atributů poskytnutého na základě těchto Podmínek či pro účely plnění našich zákonem stanovených povinností (např. v oblasti účetní, daňové a další),
 • Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání účinnosti Smlouvy a následně do vypořádání veškerých našich vzájemných práv a povinností,
 • zpracování Osobních údajů budeme provádět zejména našimi jednotlivými zaměstnanci nebo externími dodavateli a Osobní údaje nebudeme zpřístupňovat třetím stranám, s výjimkou případů, kdy to bude nutné nebo kdy to bude vyplývat z účelu splnění nebo využití Vašeho souhlasu s užitím Osobnostních atributů (tj. šíření AVD a případné poskytnutí/postoupení Vašeho souhlasu třetím osobám v souvislosti či za účelem šíření AVD),
 • Nemáme v úmyslu předávat Osobní údaje do třetích zemí ani mezinárodním organizacím; u Osobních údajů nebude docházet k automatickému rozhodování ani profilování dle čl. 22 1 a 4 GDPR,
 • Máte právo:
 • požadovat od nás přístup k Osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost Osobních údajů; na opravu a výmaz Osobních údajů máte právo v tom případě/rozsahu, nebude-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními těchto Podmínek, resp. na jejich základě uzavřené Smlouvy, popřípadě smyslem či účelem těchto Podmínek, resp. na jejich základě uzavřené Smlouvy, a/nebo příslušným právním titulem ke zpracování Osobních údajů,
 • podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 online: uoou.cz,
 • Informační povinnost podle čl. 13 GPDR dále plníme také prostřednictvím zvláštního dokumentu dostupného online na tomto webovém odkazu: https://www.jdeto.team/jsme/klub/oznameni-o-zpracovani-osobnich-udaju-jdeto-klub/ 

 

9.    TRVÁNÍ SMLOUVY

 

Smlouva je uzavírána na celou dobu trvání práv na ochranu Vaší osobnosti jako fyzické osoby ve smyslu ustanovení §§84 až 90 Občanského zákoníku a po uvedenou dobu ji nemůžete platně vypovědět. Odvoláte-li svolení a souhlasy poskytnuté na základě těchto Podmínek (potažmo Smlouvy vzniklé na jejich základě) podle ustanovení §87 odst. 2 Občanského zákoníku, aniž to odůvodňuje podstatná změna okolností nebo jiný rozumný důvod, jste povinni nám uhradit veškerou škodu z toho vzniklou.

 

 1. VZTAH PODMÍNEK A SMLOUVY

 

Žádné z ustanovení těchto Podmínek nevylučuje naše právo a neznemožňuje nám uzavřít zvláštní smlouvu o poskytnutí souhlasu s užitím osobnostních atributů s Vámi nebo s kýmkoliv jiným za podmínek jiných než uvedených v těchto Podmínkách, zvlášť dohodnutých v takové zvláštní smlouvě o poskytnutí souhlasu s užitím osobnostních atributů. V těchto případech budou mít ustanovení zvlášť uzavřené smlouvy o poskytnutí souhlasu s užitím osobnostních atributů přednost před ustanoveními těchto Podmínek.

 

 1. OSTATNÍ A RŮZNÉ

 

Jsme oprávněni postoupit práva a povinnosti ze Smlouvy jako celek i jednotlivě na třetí osobu, a to i když již bylo ze Smlouvy plněno, s čímž výslovně souhlasíte a nejste oprávněni odmítnout osvobození od našich povinností. O takovém postoupení jsem však povinni Vás písemně informovat. Vy jste oprávněni postoupit práva a povinnosti ze Smlouvy jako celek i jednotlivě na třetí osobu jen s naším předchozím písemným souhlasem.

Dohodli jsme se, že následující ustanovení Občanského zákoníku se nepoužijí: § 557, § 1757 odst. 2 a odst. 3, § 1796 a § 1932 odst. 2 Občanského zákoníku. Nemáte práva, která by Vám případně měla plynout z ustanovení o neúměrném zkrácení (§1793 až 1795 Občanského zákoníku) a přebíráte na sebe nebezpečí případné změny okolností v souvislosti se závazky vzniklými na základě Smlouvy (§1765 odst. 2 Občanského zákoníku).

V případě, že kterékoli ustanovení těchto Podmínek (potažmo Smlouvy vzniklé na jejich základě) je nebo se stane z jakéhokoliv důvodu obsoletní, neúčinné nebo neplatné, nebude to mít za následek neplatnost či neúčinnost Smlouvy. Příslušná neplatná či neúčinná ustanovení budou nahrazena takovými platnými a účinnými ustanoveními, jejichž věcný obsah bude shodný nebo co nejvíc podobný nahrazovaným ustanovení tak, aby účel a smysl těchto Podmínek (potažmo Smlouvy vzniklé na jejich základě) zůstal zachován.