Zkušební řád zkoušek canisterapeutických týmů

schválený členskou schůzí dne 12. dubna 2023

Zkušební řád ke stažení

Článek I – OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ZKOUŠEK canisterapeutických týmů (dále jen „zkoušek“) z pohledu zkušebních komisařů:

 1. Respektujeme, že canisterapeutická praxe je široký obor, v rámci kterého se lze věnovat velmi různorodému spektru klientů a terapie samotná může mít rozdílná zaměření, cíle a tedy i podobu. Podporujeme a hodnotíme jedinečnost a osobitost práce každého canisterapeutického týmu (dále jen „týmu“). V průběhu zkoušek přihlížíme k individuálnímu zaměření a specializaci týmu. Zkoušky jsou i příležitostí pro vzájemnou inspiraci.
 2. V průběhu zkoušek hodnotíme především souhru týmu, tedy úroveň spolupráce psovoda – terapeuta (dále jen „psovoda“) a jeho psa a úroveň jejich interakce s figuranty v rámci simulované canisterapeutické praxe. Respektujeme jedinečné povahové rysy členů týmu a během zkoušek sledujeme, do jaké míry tým pracuje se svými silnými a slabými stránkami a zda si je svých silných a slabých stránek vědom. Hodnotíme také schopnost týmu vyrovnat se s neobvyklými a nestandardními situacemi.
 3. Během zkoušek týmy podporujeme, oceňujeme, poskytujeme jim okamžitou upřímnou a odbornou zpětnou vazbu, doporučení a rady. Máme právo pozastavit průběh zkoušky a požádat tým, aby v téže situaci zkusil jiný přístup nebo postup. Naším cílem i v průběhu zkoušek je další rozvoj a posun týmů a jejich kvalitní příprava pro reálnou praxi. Během zkoušek hodnotíme schopnost týmu učit se ze svých zkušeností a chyb.
 4. Během zkoušek je možné psy motivovat (odměňovat) obvyklým způsobem, čímž umožňujeme týmům chovat se co nejpřirozeněji a nejvěrněji skutečné canisterapeutické praxi. Dbáme i na to, aby místo konání a teplotní podmínky co nejvíce odpovídali běžnému prostředí, ve kterém se canisterapie konají.
 5. Uvědomujeme si, že každá zkouška je zároveň stresující zátěží. Proto dbáme na to, aby vše bylo maximálně srozumitelné a zkoušky probíhaly v klidu, v přátelské atmosféře a bez časového tlaku.

Článek II – DŮLEŽITÉ POJMY A INFORMACE

 1. CANISTERAPEUTICKÝ TÝM je pro potřeby zkoušek vždy dvojice, kterou tvoří psovod a pes. Pokud se psovod účastní zkoušky s více psy, je hodnocen jako několik samostatných canisterapeutikých týmů, a to i přesto, že některých částí zkoušky se může účastnit s více svými psy najednou. Jeden pes může v jeden den nastoupit zkoušku pouze s jedním psovodem.
 2. FIGURANTI na zkouškách vystupují v roli klientů v rámci simulované canisterapeutické praxe. Dle svých možností simulují různý věk, povahové rysy, nálady a handicapy obvyklé u klientů v reálné praxi. Do figurování se průběžně zapojí všichni účastníci zkoušek – zkušební komisaři, přezkušovaní psovodi i přihlížející diváci. Ve výjimečných případech lze pro doplnění počtu figurantů přizvat i osoby jen za tímto účelem. Zkušební komisař může požádat figuranty o osobní názor, o sdělení pocitů, zážitků apod.
 3. ZKUŠEBNÍ KOMISAŘ je JdeTo Klubem, z. s. jmenovaná osoba, která provází přezkušované týmy zkouškami, slovně je hodnotí bezprostředně po absolvování zkoušky a následně do 30ti dnů po vykonání zkoušky vydává bodové hodnocení a v případě úspěšného složení zkoušky certifikát. Výkon týmu posuzují dva zkušební komisaři. Ve výjimečných případech (např. onemocnění jednoho z nominovaných komisařů) může zkoušky posuzovat pouze jeden zkušební komisař.
  Zkušební komisař má „právo veta“. Má právo zastavit zkoušky a neumožnit v nich týmu pokračovat, pokud se zachová hrubě nebo jinak neeticky ke svému psovi nebo k ostatním účastníkům zkoušek.Zkušební komisař má též právo ve výjimečných případech odchýlit se od ustanovení tohoto zkušebního řádu. Toto své jednání však musí popsat a zdůvodnit v bodovém hodnocení.
 4. Ze zkoušek je pořizován video záznam, a to jak z průběhu zkoušky (ze simulované canisterapeutické praxe), tak z následného osobního slovního hodnocení (dále jen „video záznam“). Video záznam z průběhu zkoušek bude k dispozici všem přezkušovaným týmům do 30ti dnů po skončení zkoušek. Využívat jej mohou v souladu s Licenčními podmínkami. Diváci na video záznam nemají nárok. Video záznam může JdeTo Klub, z. s. využívat v souladu s Podmínkami vzniku a šíření fotografií a zvukově-obrazových záznamů pořizovaných na námi pořádané akci.
 5. CERTIFIKÁT obdrží canisterapeutické týmy, které uspěly ve zkoušce podle celkového bodového hodnocení. Celkové bodové hodnocení je klíčové pro následnou povinnost zkoušku opakovat:
  • úroveň „C“         povinnost opakovat zkoušky za 12 měsíců (65 a méně bodů)
  • úroveň „B“         povinnost opakovat zkoušky za 24 měsíců (66 – 80 bodů)
  • úroveň „A“         povinnost opakovat zkoušky za 36 měsíců (81 a více bodů)
   Maximální dosažitelný počet bodů je 90. Každý zkušební komisař přiděluje body samostatně a nezávisle. Celkový počet bodů se následně vydělí počtem zkušebních komisařů a zaokrouhlí na celé číslo dolů.
 6. Přílohou certifikátu je bodové hodnocení týmu. Pokud tým ve zkoušce neuspěl, obdrží pouze bodové hodnocení bez certifikátu. Bodové hodnocení i certifikát ve formátu pdf včetně odkazu na video záznam bude přezkušovaným týmům zasláno e-mailem do 30ti dnů ode dne konání zkoušek nebo přezkoušení. Certifikát může být na vyžádání zaslán také poštou, a to za příplatek uvedený v propozicích ke konkrétní zkoušce. Zda tým složil či nesložil zkoušku, je oznámeno ústně a veřejně všem účastníkům na závěr zkoušky. Informace o úrovni, na kterou byla zkouška splněna, bude obsažena až v certifikátu a v bodovém hodnocení.
 7. Video záznam ze zkoušek, certifikáty a slovní hodnocení jsou archivovány min. po dobu čtyř let.
 8. Seznam certifikovaných týmů s platným certifikátem (jméno a příjmení psovoda, jméno, plemeno a pohlaví psa a datum a úroveň složení zkoušky) je uveden chronologicky na webových stránkách JdeTo Klubu, z. s. – https://www.jdeto.team/jsme/klub/zkousky/aktualni-seznam-certifikovanych-tymu/
 9. DECERTIFIKACE TÝMU – Jakmile kterýkoliv ze zkušebních komisařů zjistí, že certifikovaný psovod se dopustil vážného porušení etických norem ve svém chování vůči svému psovi, klientům nebo jiným osobám či zvířatům, bude neprodleně členské schůzi JdeTo Klubu, z. s. předložen návrh na odebrání certifikátů. Po schválení decertifikace, bude tato skutečnost vhodným způsobem zveřejněna.
 10. PŘEZKUŠOVÁNÍ TÝMŮ = opakované skládání zkoušky. Přezkušování se týká všech týmů, které absolvovali svou poslední zkoušku dle zkušebního řádu JdeTo Klubu, z. s. na úroveň „B“ nebo „A“. Na týmy, které úspěšně absolvovaly svou poslední zkoušku na úroveň „C“, se pohlíží, jako by skládaly svou zkoušku poprvé. Pro přezkušování nelze uznat zkoušky složené u jiných organizací.
  Na přezkoušení je možné nastoupit nejpozději do 12ti měsíců od vzniku povinnosti zkoušku opakovat (viz. odstavec 5). Po této lhůtě se na tým pohlíží, jako by se zkoušek účastnil poprvé.
  Pokud přezkušovaný tým dosáhne bodového hodnocení úrovně „A“ (tj. 81 bodů a více), získává DOŽIVOTNÍ CERTIFIKÁT. Pokud přezkušovaný tým dosáhne bodového hodnocení úrovně „B“ tj. 66 – 80 bodů, získává certifikát na dobu 36ti měsíců. Po uplynutí platnosti certifikátu musí opět nastoupit na přezkoušení.
 11. SIMULOVANÁ CANISTERAPEUTICKÁ PRAXE – Jde o napodobení podmínek běžné canisterapeutické praxe, ideálně pouze s tím rozdílem, že klienty hrají figuranti. Psovod komunikuje s figuranty a se svým psem, jako by se jednalo o skutečnou canisterapeutickou praxi. Má právo kdykoliv usměrňovat chování figurantů! Psovod by měl mít program předem připravený, a to včetně potřebných pomůcek.

Článek III – PODMÍNKY K ÚČASTI NA ZKOUŠKÁCH

 • Minimální věk psa pro účast na zkoušce je 18 měsíců. V odůvodněných případech mohou zkušební komisaři rozhodnout i o účasti mladšího psa. O této výjimce musí být uveden záznam v bodovém hodnocení týmu i v certifikátu, který nabude platnosti až od data, kdy pes dosáhne věku 18ti měsíců. To ale znamená, že celková doba platnosti certifikátu bude zkrácena o dobu, která psovi chyběla do věku 18ti měsíců. (Například pes nastoupí na zkoušku 1. května, ale 18 měsíců mu bude až 15. června. Tým absolvuje na úroveň C – bude mít tedy povinnost opakovat zkoušku po 12ti měsících, a tato doba se začíná počítat od 1. května – ode dne složení zkoušky, i když se certifikát stane platným až od 15. června.)
 • Psovod má povinnost při příchodu na místo konání zkoušky vyhledat se svým psem jednoho ze zkušebních komisařů, který pomocí čtečky ověří číslo čipu psa (psů).
 • Zkoušek se nesmí zúčastnit kojící feny a feny v druhé polovině březosti. Háravé feny se mohou zúčastnit pouze ve speciálním režimu, který určí a s majitelem feny domluví zkušební komisař. Přezkušovaný tým s háravou fenou je povinen hárání feny nahlásit e-mailem na info@jdeto.team bezprostředně poté, co tuto skutečnost zjistí, aby bylo možné učinit a domluvit příslušné organizační změny. Obvykle nebudou moci být háravé feny fyzicky přítomné na místě po dobu konání zkoušek a nastupovat budou jako poslední. Majitel háravé feny se nemůže účastnit jako figurant.
 • Minimální věk psovoda pro účast na zkoušce je 18 let. V odůvodněných případech mohou zkušební komisaři rozhodnout i o účasti mladšího psovoda. O této výjimce musí být uveden záznam v bodovém hodnocení týmu i v certifikátu, který nabude platnosti až od data, kdy psovod dosáhne věku 18ti let. To ale znamená, že celková doba platnosti certifikátu bude zkrácena o dobu, která psovodovi chyběla do věku 18ti let.

Článek IV – PRŮBĚH ZKOUŠEK

Zkoušky se skládají ze dvou částí – ze společného představení se týmů a ze simulované canisterapeutické praxe. Nejpozději po společném úvodním představení týmů budou všechny přezkušované týmy seznámeny s předpokládaným časovým rozvrhem zkoušek, aby každý tým věděl, kdy na zkoušku ze simulované canisterapeutické praxe nastupuje.

Nedílnou součástí zkoušek je i slovní a závěrečné hodnocení týmů.

1.      PŘEDSTAVENÍ A CELKOVÝ DOJEM TÝMU

Na úvod zkoušek se každý tým představí zkušebním komisařům a zároveň všem ostatním účastníkům zkoušek. Představování probíhá neformálně a pes se jej může, ale nemusí, aktivně účastnit.

Psovod sdělí přítomným:

 • své jméno, jméno psa (psů), jeho (jejich) věk (případně původ – plemeno) a popíše jeho (jejich) povahu a silné a slabé stránky,
 • své dosavadní canisterapeutické zkušenosti nebo své záměry, pokud zatím canisterapii nepraktikuje (např.: jakým cílovým skupinám se věnuje – chce věnovat) a
 • proč se věnuje nebo chce věnovat canisterapii obecně.

Zkušební komisaři hodnotí celkový dojem z týmu na základě jeho vystupování po celou dobu zkoušek. Při posuzování celkového dojmu berou v úvahu i specifika cílové skupiny týmu a plemenné predispozice psa/psů

Naše představa ideálního canisterapeutického týmu: Tým působí sehraně a vyrovnaně. Pes se psovodem spolupracuje a psovod spolupracuje se psem a navzájem se umí podpořit a naslouchat si. Psovod vnímá řeč těla svého psa a adekvátně na ni reaguje. Umí svému psovi vytvořit podmínky pro práci.
Psovod komunikuje srozumitelně tak, že pes i klienti jsou orientovaní = ví, co se bude dít, co se od nich očekává, co mají dělat, jaký je jejich úkol. Na případné nezdary nebo odmítnutí ze strany psa i klientů psovod reaguje s nadhledem, pochopením, empatií a/nebo s humorem. Psovod umí klientům i psovi nastavit hranice a zároveň jim dokáže vyjít vstříc a pomoci.
Pes se spontánně sebekontroluje. Má zájem o interakci s klienty a pamlsky si od nich přebírá citlivě.
Oba působí sebejistě, soustředěně a klidně a umí pracovat se svou energií a emocemi – tedy šířit kolem sebe dobrou náladu, svěžest, radost, nadšení nebo klid, mír a uvolnění. Zvládají obě tyto polohy.
Canisterapeutická praxe působí, že je vytvářena na míru klientům a pro klienty. Tým dokáže improvizovat , reagovat na aktuální situaci a přizpůsobovat se náladě, potřebám a schopnostem klientů i celkové atmosféře.

Příklady nejčastějších chyb, které narušují celkový dojem z týmu:

 • Pes věnuje pozornost primárně svému psovodovi a o kontakt s figuranty nejeví zájem nebo je vnímá jako „výcvikovou pomůcku“. Psovod nedokáže zprostředkovat interakci figurantů se psem.
 • Psovod není sladěný se svým psem. Nevnímá komunikaci, aktuální rozpoložení nebo individuální specifika svého psa a má obtíže pružně reagovat na jeho potřeby a přizpůsobit se situaci. Jinými slovy: Psovod si nevšiml, že se jeho pes bojí nebo se v nějaké situaci cítí nepříjemně, je ve stresu, žádá jej o pomoc apod.
 • Pes ztrácí pozornost, nespolupracuje se svým psovodem nebo s figuranty. Odbíhá, zajímá se o okolí. Psovod má obtíže udržet jeho pozornost.
 • Pes má obtíže se sebekontrolou. Vrhá se po pamlscích, hračkách, po figurantech nebo předčasně začíná a nečeká na pokyny psovoda. Psovod má problém nebo usměrnit jeho chování.
 • Psovod má obtíže věnovat zároveň pozornost svému psovi i figurantům. Zapomíná na svého psa nebo se mu naopak věnuje na úkor figurantů. Vytváří potencionálně nebezpečné situace.
 • Psovod je nekomunikativní nebo naopak v komunikaci zahlcující. Spěchá nebo jinak vytváří stresující atmosféru. Je odtržený od figurantů – evidentně si „jede po vlastní ose“ a nereaguje na figuranty.
 • Pes je vysoce vzrušivý až nepříjemně intenzivní v kontaktu s figuranty nebo ve svém projevu (např. štěká, kňučí…) a jeho psovod jej neumí uklidnit, případně situaci nějak jinak vyřešit. Ztrácí nad svým psem kontrolu a pes ztrácí kontrolu sám nad sebou.
 • Psovod vědomě nebo nevědomě nevhodně až násilně manipuluje se svým psem pomocí vodítka, obojku, postroje nebo doteky. Různými způsoby jej zadržuje, smýká s ním, zvedá jej ze země nebo nutí do nějaké pozice.
 • Psovod svou nervozitu přenáší na psa. Psa přehnaně kontroluje (omezuje vodítkem, nepřetržitě se ho dotýká…). Psa se dotýká nebo jej hladí proto, aby uklidnil sám sebe (nikoliv za účelem motivace či podpory psa).
 • Psovod se psem komunikuje verbálně hrubě (vydává tvrdé, úsečné povely nebo zákazy, zvyšuje hlas). Vyvíjí na psa nepřiměřený psychický nátlak (opakování povelů, naklánění se nad psem, „přibíjení pohledem“). Nebo se psem nekomunikuje, ale pouze mu rozkazuje.
 • Psovod si nepřipravil program. Evidentně neví, co má s klienty dělat – „plácá se v tom / vaří z vody“.

2.      CANISTERAPEUTICKÉ DOVEDNOSTI TÝMU – SIMULOVANÁ PRAXE

Před nástupem na zkoušku ze simulované canisterapeutické praxe bude mít každý tým přiměřený čas na přípravu a na rozcvičení psa.

Součástí přípravy jsou i informace pro figuranty, na jaké fyzické a mentální úrovni mají klienty herecky ztvárnit a ti se o to pokusí :-). Figuranti z řad účastníků zkoušek nesmí ztěžovat práci přezkušovanému týmu tím, že budou cíleně „zlobit“ nebo naschvál libovolným způsobem sabotovat program! Zkušební komisař se může jako figurant zapojit do zkoušky a je oprávněn svým hereckým vystoupením prověřit schopnosti přezkušovaného týmu tím, že jeho chování bude inspirováno skutečným chováním výrazněji handicapovaných reálných klientů.

Psovod má právo usměrňovat chování figurantů stejně, jak by činil během reálné canisterapeutické praxe.

PRŮBĚH A OBSAH SIMULOVANÉ CANISTERAPEUTICKÉ PRAXE (dále jen „praxe“)

 1. Celková doba trvání praxe:
  • 30 minut pro canisterapeutický tým 1 psovod a 1 pes
  • 45 minut pro canisterapeutický tým 1 psovod a 2 psi
  • 60 minut pro canisterapeutický tým 1 psovod a 3 a více psů
 2. Míra zapojení psa během praxe:
  • Pes by měl být zapojen minimálně po 75 % celkového času, do kterého se nezapočítává čas, kdy pes čeká v kleci, v boudičce nebo je odložený či přivázaný mimo hlavní dění. Součástí programu mohou být i aktivity bez psa.
  • Pokud se psovod účastní s více psy najednou, měl by být pes zapojen do praxe minimálně po 75 % času s tím, že psi mohou pracovat najednou nebo se střídat. Jednotliví psi by se potom měli z časového hlediska na části programu, které se účastní pes, podílet přibližně stejným dílem.
  • Přezkušovaný tým je povinen hlídat si čas ukončení terapie. Práce s časem je součástí hodnocení.
 3. Množství figurantů zapojených do praxe:
  • Minimálně 1/2 praxe by měla být realizována ve formě skupinové terapie, které se bude účastnit najedou tři až šest figurantů. Počet figurantů určuje zkušební komisař. Očekáváme, že tým bude zapojovat nějakou formou do dění všechny figuranty najednou. Např. všichni se podílí na přípravě aktivit; jeden figurant cvičí se psem a ostatní mu fandí…
  • Maximálně 1/2 praxe může být realizována formou individuální terapie, a to buď tak, že se tým bude po celou dobu věnovat jen jednomu figurantovi nebo postupně několika figurantům po sobě.
  • Pokud bude praxe obsahovat skupinovou i individuální část, měl by psovod nějakým přirozeným (vhodným a logickým) způsobem tyto dvě části od sebe oddělit a zároveň na sebe navázat. Například se rozloučit se skupinou, protože budou následovat návštěvy „po pokojích“. Nebo skupinu zaměstnat samostatným úkolem a věnovat se jen jednomu z figurantů.
 4. Obsah praxe:
  • Součástí praxe musí být krátké úvodní seznámení skupiny figurantů se psem (mělo by jít o simulovanou první návštěvu – figuranti vidí psa poprvé a minimálně neví, jak ho hladit a krmit).  Bude-li součástí praxe i individuální terapie, není nutné toto první seznámení s figuranty opakovat (s individuálními figuranty se nevidíte poprvé – už se znáte).
  • Praxe s figuranty nebo s každým individuálním figurantem by měla být ukončena – měla by mít zřetelný závěr (závěry – rozloučení).Program praxe by měl mít psovod připravený a měl by mít ideálně nějaký jednotný cíl, jednotné téma, myšlenku. Vítáme jak relaxační, tak aktivizační canisterapii. (Ideálně si připravte takový program, jaký děláte nebo chcete dělat ve své skutečné praxi.) Relaxační canisterapie nebude moci být z technických důvodů realizována v posteli, ale na dece (dekách) na zemi.
  • Pokud přezkušovaný tým bude potřebovat pro realizaci svého programu nějaké speciální pomůcky nebo podmínky, musí o tom informovat pořadatele min. 7 dní před konáním zkoušek, a to e-mailem: info@jdeto.team. Pokud to bude jen trochu možné, rádi týmu vyjdeme vstříc.

Psi, kteří se simulované praxe neúčastní, musí být buď v boudičkách nebo v klecích na zkušebními komisaři určených místech nebo zcela mimo prostor, kde bude simulovaná praxe realizována. Cílem je zajistit přezkušovanému týmu maximum klid pro realizaci programu.

HODNOCENÍ SIMULOVANÉ CANISTERAPEUTICKÉ PRAXE

HLEDISKA HODNOCENÍ VÝKONU PSOVODA

 1. Komunikační dovednosti v interakci s figuranty (posuzujeme: jak umíte klást otázky i naslouchat; jak dokážete reagovat na odezvu, reakce, odpovědi figurantů; zda jste figuranty za jejich úsilí průběžně oceňovali; jak jste reagovali na jejich případné neúspěchy; jak jste je motivovali; zda a jakou formou jste jim pomáhali; jakou se vám podařilo vytvořit celkovou atmosféru…)
 2. Organizační dovednosti (posuzujeme: do jaké míry se vám při skupinové praxi podařilo všechny zúčastněné zapojit a vtáhnout do dění; jak dobře umíte srozumitelně vysvětlovat, a jak se na základě vašeho vysvětlování figuranti orientovali v programu; jestli a jak jste si program /a pomůcky/ předem připravili, a zda měl program nějakou myšlenku, cíl, téma…; jak byly na sebe jednotlivé aktivity navázány a jak byly řazeny – aneb jak jste pracovali s energií figurantů a psa; zda bylo dění pro figuranty i psa bezpečné – jestli jste náhodou nevytvářeli potenciálně nebezpečné nebo reálně nebezpečné situace; jak se vám dařilo dělit pozornost mezi figuranty a psa; do jaké míry umíte improvizovat; jak umíte pracovat s časem…)
 3. Zacházení a komunikaci se psem (posuzujeme: jak umíte zprostředkovat kontakt psa s figuranty; jak se pes (ne)orientoval ve vašich pokynech a v  tom, co má dělat, co se od něho očekává; budeme si všímat vaší povelové techniky  – zejména jak používáte vodítko, jak, kdy a proč se psa dotýkáte, jakou používáte formou povelů, jestli a jak pracujete s tlakem, a jakou řečí těla váš pes na tyto podněty reaguje – jak se cítí; jak pracujete s pamlsky nebo jak a jakou formou psa motivujete a odměňujete; jak reagujete na případné nezdary, chyby nebo nečekané chování psa; jestli vámi zvolené aktivity psa (ne)bavily, do jaké míry se při nich cítil (ne)komfortně…)

HLEDISKA HODNOCENÍ VÝKONU PSA

 1. Chování psa k figurantům (posuzujeme: zda a jak velký má pes zájem o spolupráci a o kontakt s figuranty, a za jakých podmínek – jestli je jeho zájem spontánní nebo podmíněný nějakou motivací nebo pokyny psovoda; jestli pes navazuje s figuranty oční kontakt, jestli si říká o fyzický kontakt, do jaké míry je ochotný plnit povely figurantů…; jak pes reaguje na doteky od figurantů; jak od figurantů přebírá odměny; s jakou energií interaguje s figuranty, jak reaguje na jejich řeč těla, energii a náladu…)
 2. Ovladatelnost a sebekontrola psa (posuzujeme: jak pes reaguje na oslovení, na pokyny a povely od psovoda nebo od figurantů; jaká je schopnost psa se soustředit na úkol – aktivitu a jaký je jeho zájem o spolupráci; všímáme si, zda je pes ovladatelný i na volno, nebo musí být po celou dobu na vodítku; zajímá nás, zda se pes sebekontroluje /ovládá své chtíče a energii/ spontánně, potřebuje nějaký druh povelu nebo musí být zadržován pomocí vodítka nebo držením za obojek či postroj…)
 3. Odložení psa (posuzujeme: jak dobře umí pes čekat, a to jak krátkodobě během jeho zapojení do programu, tak dlouhodobě odložený v kleci, v boudičce, na úvazu, na pelíšku…)

Pokud některé z hledisek hodnocení nebude možné na základě simulované canisterapeutické praxe posoudit, má zkušební komisař právo přezkoušet tuto dovednost zvlášť.

3.      HODNOCENÍ TÝMU

SLOVNÍ HODNOCENÍ TÝMU

Bezprostředně po skončení praxe následuje slovní hodnocení týmu od zkušebních komisařů. Slovní hodnocení zahrnuje zpětnou vazbu: co se podařilo, jaké jsou silné stránky týmu, v čem má tým pokračovat a naopak. Součástí jsou i doporučení a rady pro další práci a rozvoj týmu.

Slovnímu hodnocení je psovod přítomen a může se k němu i na místě vyjádřit. Zkušební komisaři mohou požádat o názor a vyjádření i zúčastněné figuranty.

Ze slovního hodnocení bude pořízen video záznam, který tým obdrží do 30ti dnů po konání zkoušky.

PÍSEMNÉ BODOVÉ HODNOCENÍ

 1. Celkový dojem týmu ohodnotí zkušební komisař 0, 10, 20 nebo 30 body, a to podle toho, nakolik se tým blíží naší představě ideálního canisterapeutického týmu viz výše. Canisterapeutický tým ve zkoušce neobstál, pokud bude celkový dojem hodnocen nulou.
 2. Simulovanou canisterapeutickou praxi budou zkušební komisaři hodnotit podle jednotlivých hledisek:
  • komunikační dovednosti psovoda
  • organizační dovednosti psovoda
  • zacházení a komunikace psovoda se psem
  • chování psa k figurantům
  • ovladatelnost a sebekontrola psa
  • odložení psa

Každé hledisko ohodnotí zkušební komisař na škále 0–10 bodů. Maximálně tak lze získat 60 bodů. Canisterapeutický tým ve zkoušce neobstál, pokud kteréhokoliv z posuzovaných hledisek bude hodnoceno nulou.

Celkový dojem nebo kterékoliv z hledisek praxe bude hodnoceno nulou zejména tehdy, pokud množství dílčích nedostatků přesáhne celkově únosnou míru nebo dojde k závažným prohřeškům – například psovod ztratí kontrolu nad svým psem, nastane potenciálně nebo reálně nebezpečná situace, psovod se bude opakovaně chovat hrubě, pes bude vykazovat známky velkého stresu nebo strachu…

Bodové hodnocení ve formátu pdf obdrží přezkušovaný tým e-mailem do 30ti dnů po konání zkoušky. Přímo na zkouškách není možné canisterapeutickému týmu počet bodů sdělit.

Výše bodového hodnocení rozhodne o době, po které bude nutné zkoušku opakovat nebo nastoupit na přezkoušení.

ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ

Na závěr zkoušek zkušební komisaři všem canisterapeutickým týmům sdělí, zda zkoušky absolvovali či nikoliv. Pokud tým ve zkoušce neobstál, sdělí týmu i důvody, které k tomuto rozhodnutí vedly.

Ze závěrečného hodnocení bude pořízen video záznam, který tým obdrží do 30ti dnů po konání zkoušky.

Článek V – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – GDPR

 1. Účast všech osob na zkouškách je podmíněna souhlasem s Podmínkami vzniku a šíření fotografií a zvukově-obrazových záznamů pořizovaných na námi pořádané akci, respektive poskytnutím svolení se zaznamenáním osobnostních atributů fyzické osoby, se zařazením takto zaznamenaných osobnostních atributů do prezentačních videí a o poskytnutí svolení k užití osobnostních atributů při užití prezentačních a výukových videí.
 2. Účastníci zkoušek si mohou pořizovat foto a video dokumentaci pouze pro soukromé účely.
 3. JdeTo Klub, z. s. zpracovává osobní údaje účastníků zkoušek (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, adresu trvalého pobytu, korespondenční adresu a e-mail) na základě oprávněného zájmu správce osobních údajů, nezbytného pro splnění závazků plynoucích z tohoto zkušebního řádu nebo nezbytného pro splnění právních povinností, a to pouze po minimálně nutnou dobu a v co nejmenším nutném rozsahu vzhledem k účelu jejich zpracování pro:
  • účel evidence plateb za zkoušky a pro účetní a daňovou evidenci jako oprávněný zájem
  • účel správy přihlášek, vydávání certifikátů a osobních hodnocení a pro evidenci certifikovaných týmů na webových stránkách
  • účel komunikace s účastníky zkoušek

Schváleno členskou schůzí spolku dne 12. dubna 2023

                                                                                                                                 Hana Böhmová

                                                                                                                              předsedkyně spolku