Zkušební řád zkoušek felinoterapeutických týmů

schválený členskou schůzí dne 14. ledna 2020

Článek I – OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ZKOUŠEK felinoterapeutických týmů (dále jen „zkoušek“) z pohledu zkušebních komisařů:

 1. Respektujeme osobitost a jedinečnost každého felinoterepautického týmu (dále jen „týmu“) a jeho pojetí felinoterapie. Zajímáme se o vztah terapeuta a kočky a hodnotíme terapeutovu znalost povahových rysů a komunikace své kočky. Hodnotíme, do jaké míry tým pracuje se svými silnými a slabými stránkami a zda si je svých silných a slabých stránek vědom. Hodnotíme také schopnost týmu vyrovnat se s neobvyklými a nestandardními situacemi.
 2. Během zkoušek týmy podporujeme, oceňujeme, poskytujeme jim okamžitou zpětnou vazbu, doporučení a rady. Máme právo pozastavit průběh zkoušky a požádat tým, aby v téže situaci zkusil jiný přístup nebo postup. Naším cílem i v průběhu zkoušek je další rozvoj a posun týmů a jejich kvalitní příprava pro reálnou praxi. Během zkoušek hodnotíme schopnost týmu učit se ze svých zkušeností a chyb.
 3. Během zkoušek je možné kočky motivovat (odměňovat) a pracovat s nimi obvyklým způsobem, čímž umožňujeme týmům chovat se co nejpřirozeněji a nejvěrněji skutečné felinoterapeutické praxi. Dbáme i na to, aby místo konání a teplotní podmínky co nejvíce odpovídali běžnému prostředí, ve kterém se felinoterapie konají a k dispozici byl kočičí záchod.
 4. Uvědomujeme si, že každá zkouška je zároveň stresující zátěží, která je pro kočky spojená i s přepravou, s jejich pobytem v přepravních boxech a s adaptací na neznámé prostředí a lidi. Proto dbáme na hladký průběh zkoušek v poklidné, přátelské a vstřícné atmosféře bez časového stresu.
 5. Rádi bychom, aby zkoušky byly i příležitostí pro vzájemnou inspiraci a sdílení zkušeností.

Článek II – DŮLEŽITÉ POJMY A INFORMACE

 1. FELINOTERAPEUTICKÝ TÝM je pro potřeby zkoušek vždy dvojice, kterou tvoří terapeut a kočka. Pokud se terapeut účastní zkoušky s více kočkami, je hodnocen jako několik samostatných felinoterapeutických týmů a s každou kočkou skládá samostatnou zkoušku. V takovém případě může oddíl č. 3 zkoušek (doplňkovou aktivitu) terapeut absolvovat pouze jednou. Jedna kočka může v jeden den nastoupit zkoušku pouze s jedním terapeutem.
 2. ZKUŠEBNÍ KOMISAŘ je JdeTo Klubem, z. s. jmenovaná osoba, která provází přezkušované týmy zkouškami, hodnotí je, poskytuje jim zpětnou vazbu, vystupuje v roli klienta a následně vypracovává jejich písemné osobní hodnocení a vydává certifikát.

Tým hodnotí vždy dva zkušební komisaři. Pokud to z organizačních důvodů není možné a zkoušku hodnotí jen jeden zkušební komisař, musí být z průběhu zkoušky pořízen video záznam, který je archivován minimálně po čtyři roky.

Zkušební komisař má „právo veta“. Má právo zastavit zkoušky a neumožnit v nich týmu pokračovat, pokud se zachová hrubě nebo jinak neeticky ke své kočce nebo k ostatním účastníkům zkoušek.

Zkušební komisař má též právo ve výjimečných případech odchýlit se od ustanovení tohoto zkušebního řádu. Toto své jednání však musí popsat a zdůvodnit v písemném osobním hodnocení nebo v jiném samostatném písemném dokumentu.

 1. CERTIFIKÁT obdrží felinoterapeutické týmy, které uspěly ve zkoušce podle celkového bodového hodnocení. Celkové bodové hodnocení je klíčové pro následnou povinnost zkoušku opakovat:
  • úroveň „A“ bez povinnosti opakovat zkoušku (45 a více bodů)
  • úroveň „B“ povinnost opakovat zkoušky za 24 měsíců (44 a méně bodů)

Přílohou certifikátu je podrobné slovní hodnocení týmu. Certifikát a písemné slovní hodnocení bude týmům zasláno poštou do 30ti dnů ode dne konání zkoušek. Pokud tým zkoušku nesplní, bude mu zasláno poštou pouze písemné osobní hodnocení se zdůvodněním, proč ve zkoušce neuspěl. Zda tým složil či nesložil zkoušku, je oznámeno ústně každému týmu na závěr zkoušky. Informace o úrovni, na kterou byla zkouška splněna, bude obsažena až v certifikátu a v písemném osobním hodnocení.

Certifikáty a slovní hodnocení jsou archivovány min. po dobu čtyř let.

Seznam certifikovaných týmů (jméno a příjmení terapeuta, jméno, plemeno a pohlaví kočky a datum a úroveň složení zkoušky) je uveden chronologicky na webových stránkách JdeTo Klubu, z. s.

 1. DECERTIFIKACE TÝMU – Jakmile kterýkoliv ze zkušebních komisařů zjistí, že certifikovaný terapeut se dopustil vážného porušení etických norem ve svém chování vůči své kočce, klientům nebo jiným osobám či zvířatům, bude neprodleně členské schůzi JdeTo Klubu, z. s. předložen návrh na odebrání certifikátů. Po schválení decertifikace, bude tato skutečnost vhodným způsobem zveřejněna.

Článek III – PODMÍNKY K ÚČASTI NA ZKOUŠKÁCH

 • Minimální věk kočky pro účast na zkoušce je 18 měsíců. V odůvodněných případech mohou zkušební komisaři rozhodnout i o účasti mladší kočky. O této výjimce musí být uveden záznam v osobním hodnocení týmu a certifikát bude platný až od data, kdy kočka dosáhne věku 18ti měsíců.
 • Kočka musí být zvyklá na pobyt v přepravce. Bez přepravky není možné se zkoušek z organizačních důvodů zúčastnit.
 • Terapeut předloží k nahlédnutí zkušebním komisařům před začátkem zkoušky průkaz původu kočky (pokud byl vystaven) a očkovací průkaz kočky. Těmito dokumenty prokáže datum jejího narození a pravidelnou veterinární péči.
 • Zároveň s přihláškou zašle terapeut pořadateli minimálně dvě fotografie kočky – detail hlavy a celkový pohled, podle kterých je možné kočku jednoznačně identifikovat. Fotografie se stanou součástí certifikátu v případě úspěšného absolvování zkoušek. Fotografie lze nahradit nebo doplnit číslem čipu kočky.
 • Zkoušek se nesmí zúčastnit kočky v říji, kojící kočky a kočky v druhé polovině březosti.
 • Minimální věk terapeuta pro účast na zkoušce je 18 let. V odůvodněných případech mohou zkušební komisaři rozhodnout i o účasti mladšího terapeuta. O této výjimce musí být uveden záznam v osobním hodnocení týmu a certifikát bude platný až od data, kdy terapeut dosáhne věku 18ti let.

Článek IV – PRŮBĚH ZKOUŠEK

Tým ve zkoušce neuspěl, pokud kterýkoliv ze zkušebních komisařů ohodnotí jeho výkon v některé z následujících disciplín nulou.

Každý tým absolvuje celou zkoušku jako jeden ucelený blok, kdy jednotlivé disciplíny na sebe plynule navazují. Zkoušky se vždy účastní jen jedna kočka. Ostatní kočky se mohou nacházet v téže místnosti, ale budou uzavřené v přepravkách, pokud nebude se souhlasem všech přítomných domluveno jinak.

Během celé zkoušky komunikuje terapeut se zkušebními komisaři, jako by se jednalo o skutečnou felinoterapeutickou praxi a zkušební komisaři byli skutečnými klienty. Terapeut má právo kdykoliv usměrňovat chování zkušebních komisařů ke kočce! Terapeut může kočku libovolně podporovat a motivovat.

 1. PŘEDSTAVENÍ A AKLIMATIZACE TÝMU

1.1.        Aklimatizace kočky

Terapeut otevře přepravku nebo jinak vypustí kočku a nechá jí cca 10 minut volně se pohybovat po zkouškovém prostoru. Prostor bude zabezpečený tak, aby kočka nemohla utéct ven.

V první části zkoušky jsou všechny přítomné osoby v klidu, a pokud možno zůstávají bez pohybu na svých místech. V závěru této části zkoušky zkušební komisař nebo jiná osoba (případně osoby) vstane, projde se po místnosti, přemístí nějaký předmět (např. židli), otevře a zavře dveře, zakašle nebo vydá jiný v daném prostředí obvyklý zvuk.

Co je předmětem hodnocení:

 • zda je kočka zvídavá a má zájem o průzkum nového prostředí
 • jak rychle se kočka aklimatizuje v novém prostředí
 • jak kočka reaguje na běžné hluky a ruchy prostředí
 • zda kočka spontánně kontaktuje přítomné osoby

Zkušební komisaři hodnotí disciplínu na škále 0 – 5 bodů:

5 bodů – Získává kočka, která bez váhání opustí svou přepravku a sebevědomě avšak klidně se vypraví na průzkum okolí. Se zájmem očichává předměty, rozhlíží se, projeví zájem i o přítomné osoby. Nejeví žádné známky stresu. Na ruch v místnosti reaguje přirozeně – zajímá se o dění, ale zůstává klidná.

Příklady důvodů pro snížení bodového hodnocení týmu:

 • Kočka dlouho váhá s opuštěním přepravky nebo nevyleze vůbec a musí být terapeutem vytažena ven; kočka se schová – někam si zaleze
 • Kočka lítá splašeně po místnosti, hystericky mňouká, leká se nebo je viditelně nervózní
 • Kočka se obezřetně drží daleko od přítomných osob, pokud se k ní osoba sama přiblíží, okamžitě se vzdálí

1.2.        Představení terapeuta

Terapeut se během aklimatizace kočky představí přítomným – sdělí jim své jméno, jméno kočky, její věk (případně původ – plemeno) a popíše její povahu a silné a slabé stránky. Případně připojí i nějaký příběh nebo všeobecné povídání na kočičí téma. Může komentovat chování své kočky v místnosti nebo vést s přítomnými na kočičí téma rozhovor.

Co je předmětem hodnocení:

 • jak dobře zná terapeut svou kočku
 • nakolik je terapeut komunikativní a jak umí zaujmout přítomné i ve chvíli, kdy kočka nemá zájem o kontakt

Zkušební komisaři hodnotí disciplínu na škále 0 – 5 bodů:

5 bodů – Získává terapeut, který hovoří srozumitelně, poutavě a působí zasvěceně. Zaujme publikum jak obsahem, tak svým přednesem. Dokáže zapojit do výkladu nebo do rozhovoru všechny přítomné.

Příklady důvodů pro snížení bodového hodnocení týmu:

 • Terapeut hovoří nesrozumitelně nebo je jeho výklad uspěchaný až chaotický
 • Terapeut nudí přítomné, nedokáže je zapojit a vtáhnout do dění
 • Terapeut nenaslouchá případným reakcím publika a není schopen na ně reagovat
 1. MANIPULACE A AKTIVITY S KOČKOU

2.1.        Odchycení kočky

Terapeut na pokyn zkušebního komisaře přivolá nebo jiným způsobem odchytí kočku, která se až do té doby volně pohybovala po prostoru.

Co je předmětem hodnocení:

 • zda se kočka nechá v klidu chytit
 • jak se kočka chová v náručí terapeuta

Zkušební komisaři hodnotí disciplínu na škále 0 – 5 bodů:

5 bodů – Získává tým, ve kterém terapeut bez jakýchkoliv obtíží odchytí kočku, která se odchytit v klidu nechá. Kočka se v náruči terapeuta okamžitě uvolní a kontakt si viditelně užívá.

Příklady důvodů pro snížení bodového hodnocení týmu:

 • Terapeut kočku loví a kočka před ním utíká, případně se schová do prostor, odkud je obtížné ji vytáhnout
 • Kočka se zmítá v náručí terapeuta nebo je ztuhlá a nervózní
 • Terapeut manipuluje s kočkou neohrabaně až agresivně
 • Terapeut uklidňuje sám sebe nervózním hlazením kočky

2.2.        Interakce kočky se zkušebním komisařem

Interakce kočky se zkušebním komisařem probíhá ve třech částech, jejichž pořadí může být libovolné. Interakce by měla trvat cca 10 minut. Terapeut v průběhu interakce vhodným způsobem komunikuje se zkušebním komisařem v roli klienta.

 1. Mazlení – Terapeut předá kočku zkušebnímu komisaři na klín nebo do náruče. Terapeut může požádat zkušebního komisaře, aby si sedl na židli nebo na zem, případně zůstal stát v závislosti na tom, na jakou cílovou skupinu je felinoterapie zaměřena. Zkušební komisař kočku hladí, chová, mazlí se s ní.
 2. Krmení – Zkušební komisař nabídne kočce pamlsky, které mu dal terapeut.
 3. Hra – Terapeut navrhne (vysvětlí, popíše), případně i sám předvede, zkušebnímu komisaři nějakou „akční“ aktivitu s kočkou. Zkušební komisař si aktivitu s kočkou sám vyzkouší.

Co je předmětem hodnocení:

 • jak je kočka kontaktní k cizí osobě
 • zda je kočka ochotná se nechat krmit a jak pamlsek přebírá
 • zda si kočka ráda hraje
 • jak terapeut komunikuje s „klienty“
 • schopnost terapeuta zprostředkovat interakci s kočkou
 • jak si terapeut poradí v případě neočekávané situace nebo nestandardního chování kočky

Pro úspěšné splnění této části zkoušky, by měl tým zvládnout předvést alespoň jednu formu interakce – tedy buď mazlení, krmení nebo hru. Každá část interakce je ohodnocena na škále 0 – 10 bodů tj. celkem je možné za tuto disciplínu získat až 30 bodů.

30 bodů – Získává tým, na kterém je znát, že je na sebe naladěný. Kočka se nechá předat do náruče zkušebního komisaře, kde se uvolní a nechá se drbat a mazlit a začne vrnět. Terapeut sám pozná, kdy již tato aktivita kočku přestala bavit a nabídne možnost hry, která kočku viditelně zaujme. Hra je realizována bezpečně, takže zkušebnímu komisaři nehrozí poškrábání ani pokousání a přesto se s kočkou výborně baví. Kočka se ochotně nechá od zkušebního komisaře krmit. O pamlsky má zájem a přebírá je opatrně.  Terapeut s kočkou manipuluje jemně a s citem a v tomto směru dokáže instruovat i zkušebního komisaře.

Příklady důvodů pro snížení bodového hodnocení týmu:

 • Kočka je v náručí zkušebního komisaře napjatá a nervózní.
 • Při interakci s kočkou, kočka zkušebního komisaře kouše nebo škrábe.
 • Terapeut je nekomunikativní nebo naopak ve své komunikaci zahlcující.
 • Kočka nemá zájem o hru.
 • Kočka nežere pamlsky.
 • Terapeut neumí reagovat na situaci, kdy kočka nespolupracuje.
 1. DOPLŇKOVÁ AKTIVITA

Během doplňkové aktivity může terapeut kočku umístit do přepravky, nebo se kočka může opět volně pohybovat po prostoru. Neměla by však rušit a strhávat na sebe pozornost.

Doplňkovou aktivitou je jakákoliv hra nebo aktivita pro klienty bez zapojení kočky. Doplňková aktivita bude terapeutem představena formou cca 10timinuté simulované felinoterapeutické praxe pro dva nebo více klientů. Role klientů se ujmou zkušební komisaři nebo jiné osoby přítomné zkoušek (dále jen „figuranti“). Terapeut sdělí figurantům, na jaké fyzické a mentální úrovni mají klienty herecky ztvárnit a ti se o to pokusí :-). Figuranti nesmí ztěžovat práci přezkušovanému týmu tím, že budou cíleně „zlobit“ nebo naschvál libovolným způsobem sabotovat program!

Zkušební komisař může požádat figuranty o osobní názor, o sdělení pocitů, zážitků apod.

Co je předmětem hodnocení:

 • komunikační dovednosti a interakce terapeuta s figuranty (míra zapojení figurantů a jejich vtažení do dění, vytvoření atmosféry, zda forma komunikace odpovídala cílové skupině, odezva na reakce figurantů…)
 • obsah prezentovaného programu (jeho organizace, obtížnost, zaměření – cíle, míra zapojení figurantů a jejich vtažení do dění, schopnost improvizace…)

Zkušební komisaři hodnotí disciplínu na škále 0 – 10 bodů:

10 bodů – Získává terapeut, který dokáže vtáhnout všechny figuranty do programu. Terapeut si umí aktivity dobře zvolit a výborně je zorganizovat. Zároveň umí s lehkostí improvizovat a snadno řeší nepředvídané situace. Komunikuje s figuranty srozumitelně a zároveň je dostatečně motivuje a oceňuje. Program dává smysl a baví.

Příklady důvodů pro snížení bodového hodnocení týmu:

 • Terapeut si neumí aktivity zorganizovat, vznikají zmatky nebo zvolí nevhodnou obtížnost aktivit (příliš těžká nebo lehká).
 • Figuranti dlouho čekají, než přijdou na řadu. Nudí se.
 • Terapeut vysvětluje aktivity nesrozumitelně a bez jakékoliv názorné ukázky („od stolu“), takže figuranti si nejsou jisti tím, co mají dělat.
 • Terapeut je nekomunikativní nebo naopak ve své komunikaci zahlcující.

Článek V – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – GDPR

 1. Při prezenci, budou všichni účastníci zkoušek vyzváni k podpisu souhlasu s pořizováním fotografické, audio nebo video dokumentace a se zpracováním osobních údajů na ní uvedených. Souhlas bude poskytnut za účelem zveřejnění těchto dokumentačních materiálů na webových stránkách JdeTo Klubu, s. z. a na sociálních sítích pro účely publicity, propagace a prezentace činnosti JdeTo Klubu, z. s. Bez udělení tohoto souhlasu není možné zahájit přezkoušení týmu.
 2. Účastníci zkoušek si mohou pořizovat foto a video dokumentaci pouze pro soukromé účely.
 3. JdeTo Klub, z. s. zpracovává osobní údaje účastníků zkoušek (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození a e-mail) na základě oprávněného zájmu správce osobních údajů, nezbytného pro splnění závazků plynoucích z tohoto zkušebního řádu nebo nezbytného pro splnění právních povinností, a to pouze po minimálně nutnou dobu a v co nejmenším nutném rozsahu vzhledem k účelu jejich zpracování pro:
 • účel evidence plateb za zkoušky a pro účetní a daňovou evidenci jako oprávněný zájem
 • účel správy přihlášek, vydávání certifikátů a osobních hodnocení a pro evidenci certifikovaných týmů na webových stránkách
 • účel komunikace s účastníky zkoušek

Schváleno členskou schůzí spolku dne 14. ledna 2020

Hana Böhmová

předsedkyně spolku