Souhlas se zpracováním osobních údajů – JdeTo Team

Uděluji tímto společnosti

JdeTo Team, v. o. s., IČO: 089 10 815, se sídlem U Sokolovny 140/2, 725 29  Ostrava – Petřkovice (dále jen „správce osobních údajů“)

SOUHLAS s pořízením fotografické, audio nebo video dokumentace a zpracováním osobních údajů na ní uvedených v průběhu akce, které se zúčastním.

Účely zpracování osobních údajů na základě tohoto souhlasu:

Vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem jejich zveřejnění na našich webových stránkách a na sociálních sítích pro účely publicity, propagace a prezentace činnosti a dále pro jejich využití jako vzdělávacích materiálů.

Doba zpracování osobních údajů:

Osobní údaje, které máme k dispozici na základě vašeho souhlasu s jejich zpracováním, budou uchovány až do okamžiku, kdy nám oznámíte, že vámi poskytnutý souhlas odvoláváte. Případně do doby, kdy důvod jejich shromažďování pominul, v závislosti na tom, co nastane dříve.

Pokud společnost zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

  • Požadovat od společnosti informaci o zpracování vašich osobních údajů.
  • Požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaných společností.
  • Požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje jsou nepřesné).
  • Požadovat vymazání vašich osobních údajů, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů.
  • Vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
  • Požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla).
  • Podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů – https://www.uoou.cz/

Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Na společnost JdeTo Team, v. o. s., jakožto na správce osobních údajů, je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet na Hanu Böhmovou prostřednictvím datové schránky ID cthrbgj, e-mailem bohmova.hana@jdeto.team nebo poštou na adresu JdeTo Team, v. o. s., U Sokolovny 140/2, 725 29  Ostrava – Petřkovice.

Uplatnění práva subjektu údajů je podmíněno ověřením totožnosti žadatele. Anonymní žádosti nebudou vyřizovány. Ověření totožnosti lze provést těmito způsoby:

  • Zasláním žádosti datovou schránkou
  • Zasláním žádosti e-mailem podepsaným kvalifikovaným elektronickým podpisem
  • Zasláním listinné žádosti poštou, kdy tato žádost bude opatřena ověřovací doložkou pro legalizaci = úředně ověřeným podpisem